Treninzi

Kontinuirano podizanje kapaciteta OCD je veoma značajna komponenta za razvoj sektora civilnog društva. Centar će pružati obuke bazičnog nivoa sa temama:

 • Unutrašnje organizovanje i upravljanje OCD,
 • Menadžiranje ciklusa projekta,
 • Planiranje i finansijsko menadžiranje,
 • Obuhvatanje OCD u izradi i sprovođenje politika,
 • Uloga i obuhvatanje OCD u proces evropske integracije.

Sve pružene obuke Centra biće na usluzi aktivnih organizacija civilnog društva na Kosovu. Proces izbora učesnika na obukama obavljaće  se putem otvorenog poziva za aplikaciju.

SPECIFIČNE OBUKE

U cilju adresiranja i ispunjavanja specifičnih potreba, koje mogu imati OCD  i javne institucije, Centar će pružati mogućnost za organizovanje specifičnih obuka.

OCD /javne institucije, zainteresovane za ove usluge treba da izraze svoje interesovanje pri Centru, putem ispunjavanja elektronskog obrazca za „specifične obuke“. Obrazac možete preuzeti na www.kcsfoundation.org ili dobiti u kancelariji KFCD. Osoblje centra će se postarati za prikupljanje, sistemiranje i organizovanje obuka, na osnovu primljenih zahteva.

 

Postupci koje treba preduzeti za podnošenje zahteva za specifičnu obuku:

 • Identifikujte potrebu za povećanje kapaciteta u okviru osoblja;
 • Kontaktirajte Centar;
 • Ispunite formu aplikacije za specifične obuke;
 • Osoblje Centra će Vam odgovoriti u roku od petnaest (15) dana.

Kriterijumi za postizanje učešća na specifičnoj obuci:

 • Pitanje koje mislite da adresirate treba da bude u okviru pet oblasti ekspertize, koje pokriva Centar ;
 • Broj osoblja organizacije /vaše institucije koja je zainteresovana za obuku, ne može biti veći od tri (3);
 • Za organizovanje specifične obuke treba da  budu najmanje pet (5) zahteva, upućeni od raznih organizacija/institucija.