About Image

Osnovana 1998. godine, Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) bila je vodeći akter u jačanju i finansiranju sektora civilnog društva na Kosovu. Tokom svog postojanja, KCSF je angažovan na unapređenju okruženja rada za civilno društvo na Kosovu i šire, pružio je direktan doprinos procesima kreiranja politike i zakona o razvoju civilnog društva, ponudio podršku izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera na teme vezane za civilno društvo i delovale su kao donatorski objekti za ključne donatore civilnog društva koji posluju na Kosovu. Rad KCSF-a je ugrađen u dva uverenja: 1) da je smelo i efikasno civilno društvo neophodno za napredovanje i održavanje demokratske tranzicije na Kosovu, i 2) da je perspektiva evropskih integracija najsnažniji pokretač unutrašnjih reformi na Kosovu. Kao takav, KCSF je izabrao da podrži aktivno građanstvo kroz stvaranje povoljnog okruženja za civilno društvo i podršku inicijativama civilnog društva da artikulišu i adresiraju potrebe svojih birača i korisnika. KCSF je bio ključni akter u uspostavljanju održive i struktuirane saradnje između javnih institucija i civilnog društva. Pored toga, od 2006. godine, KCSF je dodao snažnu fokusiranost Evropskih Integracija na sve svoje aktivnosti. Pri tome je KCSF uspostavio blisku saradnju sa organizacijama civilnog društva, javnim institucijama, donatorskim agencijama i drugim relevantnim akterima i postao glavna adresa za informacije, izgradnju kapaciteta i argumente politike u građanskom sektoru.

 • PROGRAM ZA CIVILNO DRUŠTVO je fokusiran na stvaranje povoljnog okruženja za funkcionisanje civilnog društva, uglavnom kroz:

  Omogućavanje povoljnog okruženja za civilno društvo:

  • Poboljšanje relevantnog zakonodavstva;
  • Povećanje učešća građana
  • Postavljanju standarda javnog finansiranja za OCD;
  • Doprinos strukturiranju saradnje između civilnog društva i vlade.
 • PROGRAM EVROPSKIH INTEGRACIJA je fokusiran u povećanje razumevanja o procesu evropskih integracija i unapredjenju evropske agende Kosova, kroz:

  Povećanje razumevanja o procesu EI:
  Redovno informacije o relevantnim dešavanjima
  Izgradnja kapaciteta na EU ( opšte i posebne)
  Unapređenje evropske agende Kosova:
  Strukturiranje saradnje između civilnog društva i vlade u procesu EI
  Redovni dijalog sa Evropskom komisijom

 • RI-GRANTNA ŠEMA je usmerena na pružanje podrške lokalnim OCD u oblasti demokratizacije, aktivno građanstvo, transparentnost i odgovornost, rodne i manjinske oblasti.

  Pored finansiranja, ri-grantna šemu se koristi kao instrument za poboljšanje unutrašnje upravljanje korisničkih organizacija, povećanje kvaliteta realizacije projekta kroz praćenje i pružanje pomoći odobrene organizacijama civilnog društva sa ciljom izgradnje kapaciteta i koučinga. Pored toga, KCSF redovno pruža sveobuhvatne informacije i sistematske i detaljne analize širokog spektra informacija vezanih za civilno društvo na Kosovu i šire.

  Šema ima za cilj da doprinese povećanjem sinergije i saradnje među donatorima kao i pojačanje strateških partnerstava između interesnih grupa. Trenutno, KCSF je počeo analizom strateških prioriteta međunarodne donatorske i posebne programe o civilnom društvu i njihove implementacione mehanizme i strukture.

  Krajnji cilj ovog programa je da se kombinuju širok spektar raspoloživih instrumenata u cilju povećanja uticaja donatorskih sredstava za civilno društvo.

Glavna dostignuća

 • 300
  Projekata
 • 150
  Treninga
 • 403
  Stipendija
 • 1000
  KCSF Alumni