PRAVNI OKVIR

Na Kosovu postoji niz normativnih akata koji regulišu proces izrade politika i zakona na centralnom nivou, dok je uključivanje javnosti integralni deo svakog od ovih dokumenata. Ustav Republike Kosovo, naime, član 41. – Pravo pristupa javnim dokumentima obavezuje sve javne institucije da informišu građane i sve zainteresovane strane o svom radu i dokumentima i član 45. – Izborna i participativna prava, podstiče učešće svih građana u javnim aktivnostima i pravo uticanja na donošenje odluka javnih tela.

Pored toga, Poslovnik o radu Vlade Republike Kosova broj 09/2011, usvojen 2011 godine, predstavlja dobru osnovu za uključivanje građana i civilnog društva u rad Vlade. Postoje tri odvojena članka, kao i nekoliko drugih odredbi koje obavezuju Vladu da uključi građane i druge stranke u svoj rad. Član 32 obavezuje organ za predlaganje da objavi sadržaj predloga i da zatraži komentare od javnosti, a naročito od strane NVO-a. Ovaj član takođe obavezuje organ za predlaganje da obezbedi dovoljno informacija javnosti i NVO-ima i da obezbedi dovoljno vremena za razmatranje predloga Vlade i iznese konkretne komentare i preporuke. Osim toga, rezultate ovih konsultacija treba prijaviti na sastanku Vlade ili ministarskim komitetima u okviru relevantnog koncepta ili objašnjavajućeg memoranduma. Član 39. Definiše obavezu za javne konsultacije organu za predlaganje, koji je odgovoran za postupke izrade prvobitnog projekta. Član 69 obavezuje Vladu da sarađuje sa različitim spoljnim entitetima, kao što su udruženja, profesionalne komore i nevladine organizacije, kroz diskusiju o njihovim stavovima i inicijativama, pozivajuć pritom i predstavnike ovih entiteta da prisustvuju sastancima radnih tela Vlade.

Na osnovu Poslovnika o radu Vlade, ali i kako bi detaljno predstavila svoje obaveze, u aprilu 2016, Vlada Kosova je usvojila Uredbu o minimalnim standardima za javne konsultacije, a ista je stupila na snagu 1. januara 2017. Njena primena je obavezna za sve (ministarstva, kancelariju premijera i vladine agencije), ali ne uključuje opštine i Skupštinu Republike Kosovo. Takođe, Uredba se primenjuje na sve dokumente o politikama kao što su:

 • Planovi rada za narednu godinu
 •  Nacrti zakona
 •  Koncept dokumenti
 •  Strategije
 •  Pod-zakonske akte (administrativna uputstva, uredbe, itd.)

Izrada svakog od gore pomenutih dokumenata zahteva potpunu usaglašenost sa minimalnim standardima, dok se za svako nepoštovanje sa stanovišta minimalnih standarda tokom procesa konsultacija sa javnošću, istom Uredbom se traži da se proces izrade dokumenta zaustavi sve dok se relevantni standard ne ispuni.

U zavisnosti od predviđene publike, Uredba predlaže korišćenje dva načina konsultacija: javnih sastanaka i konsultacija u pisanoj formi. S obzirom na složenost akta koji treba konsultovati, kraći rok za podnošenje komentara je 15 radnih dana od dana slanja poziva, dok se za složenije akte može dati do 60 kalendarskih dana za dostavu komentara.

Javne konsultacije počinju u fazi izrade plana rada za narednu godinu, dok se nastavljaju tokom pripreme i izrade relevantnog dokumenta. Svaka od ovih faza ima svoje minimalne zahteve.

Prilikom pripreme Plana rada, nadležna institucija je dužna, da makar:

 • Organizuje sastanak sa zainteresovanim stranama kako bi predstavili i razgovarali o ključnim elementima koje treba uključiti u plan;
 • Objavi konačnu verziju plana, uključujući sve promene koje se događaju tokom cele godine.

Prilikom izrade datog predloga projekta, nadležni organi su dužni da:

 • Pre početka izrade nacrta projekta, pozovite zainteresovane strane da razgovaraju o ključnim elementima koji su planirani da budu uključeni u predlog projekta.
 • Nakon izrade početnog nacrta i nakon što nadležni organ završi fazu internih konsultacija sa drugim javnim institucijama, zahteva se obimna pisana konsultacija.

Nakon prijema komentara od javnosti na dokument koji se konsultuje, nadležni organ mora sastaviti završni izveštaj o konsultacijama koji sadrži:

 • Napredak procesa i rezime odgovora na pitanja tokom konsultacije;
 • Komentare koje je poslala javnost;
 • Odgovore Institucije na komentare i obrazloženja za prihvatanje ili odbijanje komentara;
 • Sledeći koraci koji se očekuju da se preduzmu u vezi s dokumentom za koji se odvijaju konsultacije.

Nadzorom nad primenom minimalnih standarda u procesu javnih konsultacija treba osigurati da se svaki minimalni standard strogo poštuje. U zavisnosti od toga koja je konsultovana institucija i šta se konsultuje, jedinice nadležne za napredovanje konsultativnog procesa su takođe različite.

U okviru Ministarstva, odgovorni za nadzor procesa konsultacija su:

 • Pravna odeljenja za: nacrte zakona, administrativna uputstva i uredbe:
 • Odeljenje za koordinaciju politika i evropske integracije za koncept dokumente i strateške dokumente.

U okviru Kancelarije premijera, odgovorni za nadzor procesa konsultacija su:

 • Pravna kancelarija za: nacrte zakona, administrativna uputstva i uredbe,
 • Sekretarijat za koordinaciju vlade za koncept dokumente,  
 • Kancelarija za strateško planiranje za strateška dokumenta.

Rukovodioci ovih jedinica su obavezni u trenutku kada primete nedostatak u sprovođenju minimalnih standarda da pritom zaustave proces izrade dokumenta i osiguraju da se relevantni standardi pravilno zadovolje.