Najnovije

Nevladine organizacije bile su među prvima koje je UNMIK regulisao samo nekoliko mjeseci nakon uspostavljanja ove misije na Kosovu. Uredba 1999/22 o registraciji i funkcionisanju NVO, potpisana u decembru 1999, bila je prilično moderna za to vreme. U cilju brzog funkcionisanja sektora potrebnog za hitnu fazu i novo nastalu rekonstrukciju na Kosova, ova uredba uspostavila je lake postupke registracije, mekane državne mehanizme kontrole i sveobuhvatnu listu sredstava za organizacije sa statusom javne koristi. Ovaj pravni okvir je uticao na brz rast broja registrovanih NVO i do nedavno se smatralo veoma pogodnim za aktivnosti nevladinog sektora na Kosovu, uprkos činjenici da je u 2004/2005 godini, drugim proglašenim aktima su uklonjene skoro sve beneficije za organizacije sa statusom javne koristi.

Iako je detaljniji, Zakon o slobodi udruživanja NVO iz 2009. godine, kao i onaj koji je usledio iz 2011 godine, koji je još uvek na snazi, uglavnom je poštovao duh i isti pristup Uredbe UNMIK-a. Ocenjeno da je u skladu sa međunarodnim standardima koji se odnose na slobodu udruživanja, trenutni Zakon o NVO-u se, međutim, pokazao nedovoljnim za trenutnu fazu razvoja kosovskog sektora, ali i nepotpun za ispunjavanje svih savremenih zahteva i izazova koji utiču na odnose države i NVO. Pozitivan i lak pristup državne kontrole u okviru ovog zakona uzet je kao razlog za uključivanje vrlo restriktivnih odredbi o NVO u Zakonu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pogrešna interpretacija opštih odredbi se upotrebila od strane Vlade kao argument za usvajanje Administrativnog uputstva koje dozvoljava proizvoljnu suspenziju NVO od strane Odeljenja za NVO, u potpunoj suprotnosti sa načelom sudske revizije u svakom slučaju intervencije države u radu NVO. Na osnovu ovog administrativnog uputstva, tokom perioda 2014-2017, Odeljenje za NVO suspendovalo je aktivnost oko 30 različitih NVO.

Da bi se rešila ova pitanja, uključujući povećanu kontrolu nad registracijom i aktivnostima NVO, Odeljenje za nevladine organizacije je u 2014. godini započelo proces izrade koncepta o regulisanju rada nevladinih organizacija. Predstavnici civilnog društva učestvovali su u ovom procesu, dostavom pisanih komentara i direktnim doprinosom radu u okviru radne grupe. Koncept je odobren u avgustu 2016. godine, otvarajući put za uspostavljanje i funkcionisanje radne grupe za izradu novog nacrta zakona o slobodi udruživanja.

Prvi nacrt kojeg je predstavilo Odeljenje za NVO u toku oktobra 2016. godine sadržao je prekomerna ograničenja vezana za državnu intervenciju u unutrašnjim poslovima nevladinih organizacija i zahtevima za finansijsko izveštavanje. KCSF se u saradnji sa Evropskim centrom za neprofitno pravo (ECNL) aktivno angažovao u radnoj grupi i drugim aktivnostima za uklanjanje restriktivnih odredbi. Štaviše, ova prilika je iskorišćena za unapređenje pravnog okvira i ispunjavanje praznina koje su identifikovane u praksi i istraživanjima u ovoj oblasti.

Kao rezultat ove posvećenosti tokom 2017. godine, nacrt zakona koji je usvojila Vlada Kosova u decembru 2017. godine ne sadrži prethodna ograničenja i postoje znatno povoljnije odredbe o slobodi udruživanja u NVO u poređenju sa važećim zakonom. Očekuje se da će Nacrt zakona o slobodi udruživanja u NVO preispitati i odobriti Skupština Kosova u prvom delu 2018. godine.