Najnovije

Vladina strategija za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017 obeležila je prve konkretne rezultate samo na kraju svoga sprovođenja, sa stupanjem na snagu Uredbe o minimalnim standardima za proces konsultacija sa javnošću, odnosno Pravilnika o procedurama i kriterijumima za javno finansiranje NVO. Međutim, većina njih je zasnovana na doprinosu civilnog društva a ne budžetu ili posvećenosti neophodnih ljudskih resursa od vlade, kojeg Vlada nikada nije ispunila. Krajem 2017. godine otpočela je izrada nove Strategije za saradnju za period 2018-2022.

OCD su nastavile da slobodno zahtevaju i osiguravaju fondove iz različitih domaćih i stranih izvora. Glavni deo ograničenja iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je ukinut, iako postoje još neki ozbiljni zahtevi za ovaj sektor.

Poreske olakšice za privatne donatore nisu promenjene od 2015. godine, tako da praktično nema podataka koji bi pozitivno uticali na postojeće odredbe. Nedostatak pravne harmonizacije, neadekvatnost mehanizama implementacije i nedovoljna promocija poreskih podsticaja učinili su da se skoro nikada ne koriste od strane privatnih kompanija ili građana Kosova.

Vlada je pritom usvojila model za javno finansiranje OCD, na kojima je izrađena i usvojena detaljna uredba o procedurama i kriterijuma za javno finansiranje NVO. Međutim, sve dok ova praksa ne počne da se primjenjuje u praksi, javna sredstva za OCD nastavljaju se distribuirati bez ikakvih jasnih kriterijuma.

Finansijsko izveštavanje za OCD je gotovo identično biznisima, čineći određeni broj specifičnih potreba OCD-a da ostanu kao nerešene kroz