NAJNOVIJE

Oslanjajući se na svoje iskustvo u osnaživanju civilnog društva na Kosovu, KCSF je od 2005. godine je dodao svojoj misiji snažan fokus na podršku Evropske agende Kosova, sa naglaskom na uključivanje civilnog društva u procesu evropskih integracija. Od tada, KCSF je posvećen ubrzanju procesa evropskih integracija, informisanja i podizanja svesti o procesu, promovisanju dijaloga u procesu evropskih integracija, kao i praćenju/monitoringu implementacije ključnih dokumenata koji se odnose na odnose između Kosova i EU. U ovom angažmanu, KCSF promoviše pravne i praktične mogućnosti za učešće civilnog društva u evropskoj agendi Kosova, pruža podršku za izgradnju kapaciteta za OCD da se uključe u ovaj plan i pruža finansijsku podršku za različite inicijative civilnog društva koje doprinose raznim komponentama evropske integracije na Kosovu