Registracija NVO-a

Prema zakonu na Kosovu, NVO se mogu registrovati kao Udruženja ili Fondacije. Udruženje se osniva da bi zaštitilo i rešilo zajedničke interese članova. Udruženje se može osnovati od strane najmanje tri (3) osobe, od kojih najmanje jedna osoba mora da ima stalni boravak ili kancelariju na Kosovu. Članovi Udruženja mogu biti fizička lica (pojedinci), a takođe i pravna lica (organizacije). Fondacija se osniva da bi unapredila određeni cilj, uglavnom za dobrobit šire javnosti, ali to nije obavezno. Za razliku od udruženja, Fondacija nema članove i osniva se kada određeno sredstvo ili sredstva na usluzi određenom pitanju. Fondacija se može osnovati testamentom ili aktom osnivanja. Potrebna dokumenta za osnivanje NVO-a su:

 

Akt osnivanja NVO-a
Akt osnivanja NVO-a je dokument putem kojeg se izražava interesovanje za osnivanje jedne NVO. Elementi koje ovaj akt osnivanja mora da sadrži za NVO su: pun naziv i zvanična skraćenica NVO-a, mesto, adresa i datum osnivanja; određivanje organizacionog oblika NVO-a Udruženje ili Fondacija; Ime i adresa osnivača; Ime, adresa i informacije o kontaktu ovlašćenog lica; i glavne oblasti delovanja. Akt osnivanja se mora potpisati od strane svih osnivača NVO-a.

Fotokopije lične karte osnivača
NVO se može registrovati od strane najmanje tri (3) osobe, od kojih jedna mora da bude stalni stanovnik Republike Kosova. Priloženo dosijeu za registraciju NVO-a mora da budu fotokopije ličnih karti članova osnivača.
Odluka o određivanju ovlašćenog predstavnika
Ovlašćeni predstavnik NVO-a je osoba koja će primati sve informacije u ime NVO-a. Osnivači NVO-a putem jedne odluke imenuju ovlašćenu osobu koja će biti odgovorna za primanje informacija i komunikaciju sa odgovarajućim organima u ime organizacije. Ovlašćena osoba NVO-a može biti bilo koja osoba koju imenuju članovi udruženja, i nije obavezno da ovlašćena osoba mora da bude Izvršni direktor/Predsednik NVO-a. 

Statut NVO-a
Statut NVO-a mora da odredi osnovne principe i pravila rada NVO-a, uključujući: misiju organizacije, pravila donošenja odluka, najviši upravni organ i njegov odnos sa drugim strukturama unutar organizacije, minimalan broj godišnjih sastanaka, pravila o učlanjenju u organizaciju, upravljanje sukobom interesa, gašenje NVO-a i drugo. Model statuta i svi obavezni principi i pravila se mogu dobiti u Odeljenju za Registraciju i Veze sa NVO (ORVNVO), ili na veb stranici http://map.rks-gov.net/sq/Page.aspx?id=18. Korišćenje modela statuta nije obavezno i ORVNVO prima i druge oblike Statuta, sve dok sadrže podatke prema stavu 2, član 6 Pravilnika o registraciji, javnoj registraciji, ispisivanju i gašenju NVO-a i nisu u suprotnosti sa zakonima na snazi.
Lista oblasti delovanja
Na listi oblasti delovanja organizacije mora da se ugrubo odredi priroda aktivnosti u kojima će se angažovati organizacija (primer: demokratizacija, kulturno nasleđe, zaštita potrošača, obrazovanje i drugo). U sklopu Forme registracije, ORVNVO je priložila listu sa otprilike četrdeset (40) oblasti aktivnosti koje možete koristiti kao primer.

Lista sa imenima članova Skupštine (za Udruženja)
Na ovoj listi se mogu zapisati imena samo tri osnivača organizacije bez potrebe zapisivanja dodatnih članova. Ipak se preporučuje što veći broj članova.


Lista sa imenima Odbora direktora (za Fondacije) 
Na ovoj listi se moraju zapisati imena članova upravnog odbora Fondacije.