Osnovna načela

Organizacije civilnog društva vrše svoju delatnost u skladu sa pravnim poretkom i zakonskim okvirom koji se primenjuju u zemlji gde deluju, i u skladu sa načelima međunarodnog prava. Na međunarodnom nivou, postoji nekoliko nivoa koji određuju glavna načela prava neprofitnog sektora, počevši od Univerzalne Deklaracije za Ljudska Prava, Preporuka CM/Rec(2007)14 i Komiteta Ministara Saveta Evrope za države članice o pravnom statusu nevladinih organizacija u Evropi i tako dalje. Nacionalno zakonodavstvo mora da bude u skladu sa načelima međunarodnih dokumenata. Na Kosovu, sloboda udruživanja je zagarantovana Ustavom. Registracija nije obavezna, iako je većina organizacija civilnog društva koje vrše svoje aktivnosti na Kosovu registrovana kao NVO.