Osnove finansijskog upravljanja OCD-a

NVO koje koriste finansijska sredstva za svoje aktivnosti, moraju da budu podvrgnute pravilima finansijskog upravljanja. Ova pravila obuhvataju međunarodne principe računovodstva kao i zakonodavstvo na snazi na Kosovu. Svaka registrovana OCD mora da ima bankarski žiro-račun i sav novac mora da se primi samo putem banke. Takođe, mora da se nastoji da sve uplate koje OCD vrši budu putem bankarskih transfera, osim malih troškova za koje je nemoguće da se realizuju bankarski transferi. Sve uplate moraju da se izvrše samo na osnovu faktura ili ugovora o uslugama, dok se svaka uplata mora ovlastiti od strane Izvršnog direkora ili Finansijskog upravnika. Poslovne knjige moraju da se vode o svim finansijskim transakcijama, dok organizacija mora da priprema redovne izveštaje o svim prihodima i uplatama (najmanje jednom godišnje).

Organizacije sa Statusom javne koristi koji imaju godišnji promet od preko 100,000 evra su obavezne da budu podvrgnute godišnoj reviziji od strane nezavisnih ovlašćenih revizora, ali je poželjno da i druge organizacije vrše redovne revizije projekata i cele organizacije.