Organi za donošenje odluka

Na osnovu Zakona o slobodi udruživanja u NVO, NVO se mogu osnovati kao Udruženja i Fondacije. Najviši upravni organ Udruženja je Skupština članova; dok je najviši upravni organ Fondacije Odbor direktora.

Skupština članova – zastupaju se svi članovi OCD-a (ili sa po jednim članom svaka organizacija članica, u slučaju kada je udruženje mreža OCD-a). Skupština članova mora da se sastaje najmanje jednom godišnje.


Odbor direktora
 – prvi sastav Odbora direktora fondacije se imenuje od strane osnivača fondacije, dok se u nastavku članovi odbora biraju od strane samih članova odbora. Odbor direktora mora da se sastaje najmanje jednom godišnje.