POZIVNICA - LANSIRANJE ONLINE PLATFORME ZA JAVNE KONSULTACIJE

http://konsultimet.rks-gov.net

Nakon stupanja na snagu Uredbe Vlade Republike Kosova br. 05/2016 o minimalnim standardima za proces javne konsultacije  1. januara 2017. godine, Kancelarija Premijera vas poziva na zvanično predstavljanja online platforme za javne rasprave, koja je glavni instrument za sprovođenje dogovorenih minimalnih standarda za javne konsultacije u procesu kreiranja politike.

Cilj ove platforme je da pomogne ministarstvima i agencijama Vlade Republike Kosovo da olakša proces javnih konsultacija uključivanjem javnosti i nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih partnera u politike i procesu donošenja odluka. Ova platforma omogućava proces komunikacije između državnih organa, zainteresovanih strana i javnosti za učešće u proces donošenja i kreiranja politika od javnog interesa i poboljšanje transparentnosti i odgovornosti državnih organa prema različitim akterima i javnosti.

Platforma je razvijena od strane Kancelarije Premijera/Kancelarije za dobro upravljanje uz podršku dvogodišnjeg projekta koji finansira EU  “Podrška sprovođenju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom”. Ovu aktivnost podržava KCSF/Kosovska fondacija za civilno društvo kao partner u sprovođenju minimalnih standarda za javne konsultacije i CiviKos kao predstavnki više od 170 organizacija civilnog društva.

Lansiranje platforme će se održati u sredu, 22. februara 2017. sa početkom od 13:00 -15: 30 u zgradi Vlade, sprat 0, sala P38, Priština.

Govornici:

  • G. Isa Mustafa, Premijer Republike Kosova
  • G-đa. Natalya Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu
  • G. Habit Hajredini , Direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera;
  • G-đa Valdete Idrizi, izvršna direktorica Platforme CiviKos
  • G-đa.Venera Hajrulahu, izvršna direktorica KCSF-a
  • G. Igor Vidacak, vođa ekipe projekta EU

Za više detalja, molimo Vas da preuzmete priloženi dnevni red.

Molimo Vas da potvrdite vaše učešće na email adresi  [email protected].

KOJA JE ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U NOVOM ZAKONU O KONTROLI DUVANA

Još od posleratnog perioda, kosovsko društvo je uložilo mnogo napora da se usvoje politike i zakoni koji su u skladu sa standardima i zahtevima Evropske unije. Iako je Parlament ispunio svoje zadatke po pitanju usvajanja zakonodavstva, ovaj zakon nikada u potpunosti nije primenjen u praksi. U tom zakonodavstvu, između ostalog je i Zakon o duvanu usvojen 2007. godine čiji je cilj bio da reguliše uvoz, proizvodnju, reklamiranje i da zabrani pušenje na javnim mestima.

Organizacija KADC je bila, a i dalje je, aktivno angažovana po pitanju promena i reformisanja politika za zaštitu javnog zdravlja sa posebnim naglaskom na politikama o kontroli duvana i njihovoj primeni. Neposredan uticaj ovog angažovanja jeste promena ponašanja odgovornih vlasti i promena kulture građana Kosova po pitanju pušenja.

Proces
Inicijativa za promenu i dopunu zakona o duvanu za efikasnu zaštitu javnog zdravlja je započeta kao rezultat neprimenjivanja zakona. Prethodni zakon je davao mogućnosti različite interpretacije, dvosmislenost, nije jasno definisao odgovornosti i nadležnosti izvršnih organa i sve navedeno je dovelo do neuspeha u sprovođenju.

Deljenje prostora na 70% prostora gde je zabranjeno i 30% prostora gde se dozvoljava pušenje se dokazalo kao neefikasna mera koja nije dovela do očekivanih rezultata zbog stalne manipulacije sa prostorom za zabranjeno/dozvoljeno pušenje.

Prethodni zakon nije bio u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana Svetske Zdravstvene Organizacije koja služi kao vodič za izradu efikasnih politika o kontroli duvana zasnovana na empirijskim podacima koji su naučno dokazani.

Da bi se povećalo učešće građana i koordinisali zajednički napori u pravcu ambijenta bez duvanskog dima, KADC je inicirao formiranje jedne široke koalicije protiv pušenja (ATC) sastavljene od vladinih i nevladinih institucija kao što su Ministarstvo Zdravlja, Nacionalni Institut javnog zdravlja, SZO, UNICEF, Sanitarna inspekcija, Ministarstvo obrazovanja i organizacije zdravstvenih profesionalaca i civilnog društva. Formiranje koalicije u septembru 2011. godine predstavlja i početak inicijative za promenu Zakona o duvanu.

Uticaj KADC-a na proces stvaranja politike ne bi bio plodan ako KADC ne bi uspela da poveže potrebne zainteresovane strane, koje su kao prvo imale potrebe, koje su htele, podržale i poštovale ekspertizu KADC-a o politikama kontrole duvana. Ovakvim načinom proaktivnog zastupanja, KADC je uspeo da osigura podršku Ministarstva Zdravlja za započinjanje promene Zakona o duvanu.

Glavni faktor uspeha KADC-a kao predstavnika civilnog društva u oblasti zaštite javnog zdravlja su bili posvećenost, odlučan i proaktivan pristup tokom čitavog procesa počevši od iniciranja promene zakona, izrade, usvajanja pa sve do implementacije zakona o kontroli duvana.

Neke od bitnih razlika koje omogućavaju efikasno sprovođenje zakona su:
Jačanje pravnog jezika u skladu sa međunarodnim jezikom korišćenog za politike kontrole duvana;
Jasno određivanje dužnosti i odgovornosti organa koji nadgledaju primenu zakona;
100% zabranjivanje pušenja na javnim mestima, radnim mestima i javnom prevozu;
Uvođenje pojma “odgovorno lice” i određivanje dužnosti odgovornog lica za olakšavanje primene zakona;
Potpuna zabrana reklamiranja duvana, promovisanja i sponzorisanja, uključujući zabranjivanje prikazivanja duvana u maloprodajnim objektima;
Zaštita politike kontrole duvana od komercijalnih i drugih interesa industrije duvana (ograničavanje interakcije između vlade i industrije duvana).
Tokom procesa promene zakona, duvanska industrija je bila veoma aktivna u zaštiti svojih interesa i pokušavala je da neposredno utiče na odluku poslanika u Parlamentu.

Kao odgovor na ove pokušaje, KADC je izradio i predao svakom poslaniku po jedan dokument “21 činjenica” koji je zasnovan na naučnim podacima i koji opovrgavaju napore industrije i otkrivaju njihove tajne komercijalne interese za usvajanje jednog takvog lošeg i nefunkcionalnog zakona.

Uoči drugog čitanja predloga zakona u Parlamentu Kosova, KADC je uspeo da mobiliše civilno društvo tako što je pripremio izjavu koju podržava 56 nevladinih organizacija putem koje “se pozivaju poslanici Skupštine Republike Kosovo da usvoje predlog zakona o kontroli duvana bez kašnjenja, smatrajući da je to sveobuhvatan dokument i da osigurava efikasnu zaštitu zdravlja za sve građane”.

Nakon usvajanja Zakona od strane Skupštine Republike Kosovo postignut je značajan korak u napretku pravnog okvira, ali kritičan je bio momenat donošenja zakona od strane Predsednice Republike Kosovo koja je oklevala. U ime Koalicije protiv pušenja, KADC šalje pismo i traži od Predsednice da potpiše Zakon o kontroli duvana i da ostane dosledna svojim obećanjima o zaštiti opštih interesa pre onih individualnih.

Nakon donošenja zakona, Zakon o kontroli duvana je stupio na snagu 22. maja 2013. godine.

Zaključak
Jedan od ključnih faktora koji je ovaj projekat učinio uspešnim je direktna i otvorena komunikacija sa svim partnerima, a posebno sa Ministarstvom Zdravlja, kao sponzor predloga zakona. Konstruktivan i podržavajući pristup KADC-a Ministarstvu Zdravlja i prema drugim partnerima je bio bitan. Osim toga, među svakim partnerom je bilo osoba koje su se lično angažovale i bile su spremne da doprinesu u svako vreme.

U narednim godinama, povećanje podrške od strane javnosti će biti veoma značajno za uspeh Zakona o kontroli duvana. To zahteva mobilizaciju opšte javnosti i medija kako bi ljudi podržali ovaj zakon i bili spremni da private promene. U prošlosti se pokazalo da nije dovoljno da ljudi samo budu svesni o štetnosti koje izaziva pušenje duvana i izlaganje duvanskom dimu, nego oni moraju takođe da budu svesni važnosti primene politike kontrole duvana zbog zaštite njihovog zdravlja. Ovo je jedna jedinstvena šansa za sve građane da stvore jednu kulturu poštovanja zakona i da se pređe sa jednog pušačkog u nepušačko društvo.

Ovaj članak je ekskluzivno napisao KADC za bilten KCSF-a. Sadržaj članka je odgovornost KADC-a.