Tehnike za javne konsultacije

Zbor odgovarajućih tehnika tokom procesa konsultacija je jedan od važnih koraka ka uključivanju građana u izradi politika. Iako su zainteresovane grupe i pitanja koja se razmatraju različita, postoje različite tehnike konsultacije koje se mogu koristiti za prikupljanje mišljenja građana. Najpoznatije tehnike za javne konsultacije su: pismene konsultacije; javni sastanci; konferencije; sastanci sa zainteresovanim grupama; radionice, intervjui; istraživanje javnosti; paneli sa građanima; štandovi na ulicama i drugo.

Tehnike za javne konsultacije koje se najviše koriste su: pismene konsultacije javni sastanci.

Pismene konsultacije – su najčešća metoda uključivanja zainteresovanih strana i prikupljanja njihovih mišljenja o određenim nacrtima predloga. U većini pisanih konsultacija, Vlada/Skupština će pružiti informacije o predlozima koje izrađuje i poziva na komentare ključne grupe zainteresovanih strana da se vidi da li se one slažu ili ne sa sadržajem različitih predloga.

Tokom faze izrade zakona, pisane konsultacije često dobijaju oblik postavljanja ključnih pitanja o specifičnim pitanjima politika a ne oblik prezentacije detaljnih informacija. Međutim, tokom faze provere zakonodavnog procesa, može se obaviti pisana konsultacija koja pokriva ključna pitanja zakonodavnog teksta. Da bi se objasnio sadržaj zakonodavstva, nije dovoljno samo pružanje predloga zakona, nego su neophodna i dodatna uputstva. Efikasnost svake konsultacije zavisi od pruženih informacija od strane javne institucije koja organizuje konsultaciju i kvalitet odgovora često zavisi od kvaliteta dokumenata konsultacije koje priprema odgovarajuća institucija. Svaka pisana konsultacija mora da se zasniva na jasnim dokumentima pruženih od strane institucije koja organizuje konsultaciju, gde se objašnjavaju detalji politike i predloga zakona, a ne samo sadržaj predloženog zakona.

Dokument konsultacije koji se šalje zainteresovanim stranama mora da bude napisan na jasnom jeziku koji je razumljiv za širu javnost, mora da predstavlja na što jednostavniji mogući način pitanja i mora da izbegava upotrebu tehničkog jezika.

Sastanci sa zainteresovanim stranama – mogu biti neformalni sastanci između odgovarajuće javne institucije i organizacija koje rade u sektoru, i u obliku konferencije i formalnih sastanaka.

Sastanci sa zainteresovanim stranama su otvoreni sastanci za svakog učesnika iz javnosti gde im je pružena mogućnost da daju svoj doprinos u procesu konsultacije i da predstave određenoj javnoj instituciji svoja mišljenja u vezi sadržaja predloženog zakona.

Pisane konsultacije mogu obezbediti specifične i fokusirane odgovore, sastanci sa zainteresovanim stranama mogu stimulisati diskusije i često rezultiraju sa alternativnim predlozima o kojima se nije raspravljalo tokom pisanih konsultacija.

Sastanci sa zainteresovanim stranama pružaju mogućnosti okupljanja različitih zainteresovanih organizacija za diskusiju o politikama ili predlozima zakona o kojima se konsultuju određene javne vlasti. To mogu biti formalni sastanci ili konferencije, ili neformalni sastanci ili ‘okrugli stolovi’. Format će zavisiti od sadržaja i složenosti politike i od broja zainteresovanih strana ili organizacija.

Kao u slučaju pisanih konsultacija, uspeh sastanaka sa zainteresovanim stranama će zavisiti od prethodnih i jasnih informacija za pozvane. Ako budu prethodno imali glavne informacije, sastanak će biti više usredsređen i kao posledica javne vlasti će moći mnogo lakše upravljati sastankom i izvući konkretne odgovore na njihova pitanja. Iz tog razloga, sličan dokument sa Dokumentom o pisanim konsultacijama se može priložiti pozivu na sastanak sa ključnim zainteresovanim stranama.

Sastanci sa zainteresovanim stranama predstavljaju priliku za pojedince i neorganizovano civilno društvo da se angažuju u procesu konsultacija. To su grupe koje se često ostavljaju izvan formalnih procesa i one mogu dati značajan doprinos u procesu konsultacija. Takve grupe mogu biti saveti naselja ili seoski saveti, ili i građani iz određenog regiona na koji može uticati politika ili predlog zakona.