Saradanja javne vlasti - civilno društvo

U modernim demokratijama, dobra vladavina u velikoj meri zavisi od odnosa između javnih vlasti i civilnog društva. U uslovima promena i stalnih demokratskih događaja i u okolnostima promocije inovativih oblika vladavine, izrada stabilnih javnih politika i pružanje socijalnih usluga ne može više biti ekskluzivo pravo političkih predstavnika. Njima su potrebni odgovorni partneri izvan javnih institucija koji bi im pomogli u stvaranju efikasnih javnih politika i njihovoj implementaciji. U ovom procesu, jedinstvena uloga se može dodeliti civilnom društvu, bilo po pitanju iniciranja, organizacije ili vođenja sveobuhvatnih debata za rešavanje prioritetnih zahteva građana ili u pružanju i ispunjenju socijalnih usluga za građane.

Saradnja između javnih vlasti i civilnog društva se može odvijati na različitim nivoima upravljanja, počevši od parlamenta, preko ministarstava sve do lokalne samouprave ili nezavisnih institucija.