Pravni okvir - na nivou vlade

Pravilnik o radu Vlade Kosova osigurava dobru pravnu osnovu za uključivanje organizacija civilnog društva u izradi zakona i politika. U okviru ovog pravilnika postoje četiri člana koji osiguravaju učešće civilnog društva, način uključivanja i vremenski rok. Član 32 Pravilnika ističe da predlagačko telo mora da objavi sadržaj svog predloga za komentarisanje javnosti i na specifičan način će zatražiti komentare od NVO-a. Prema pravilniku, član 39- predlagačko telo, između ostalog obavlja konsultacije i sa javnošću; Član 69- precizira da Vlada sarađuje sa NVO-ima, diskutuje o različitim pitanjima i poziva predstavnike civilnog društva da učestvuju u radu radnih tela Vlade; Dok prema članu 70 Vlada mora da odgovori na pitanja, inicijative, predloge kao i peticije koje su usmerene Kancelariji Premijera, Premijeru ili Zameniku premijera.

Takođe, u septembru 2011. godine Kancelarija Premijera je izradila Smernice za proces javnog konsultovanja, zasnovan na Članu 32, tačka 4 Pravilnika o radu Vlade- Proces konsultacija će se obaviti u skladu sa smernicama koje izdaje Sekretar prema predlogu Pravne kancelarije.