Osnovna načela

Važnost učešća građana u izradi politika i zakona je prihvaćena uveliko. Najveće međuvladine organizacije su izradile dokumente i pripremile modele za podršku i jačanje učešća građana. Iako neki od ovih dokumenata nisu obavezujući, oni predstavljaju standard, principe i najbolje prakse koje moraju da se uzmu u obzir u slučaju različitih inicijativa na državnom nivou.

Evropska komisija je 2001. godine izradila Beli papir za evropsko upravljanje (European Governance – A White Paper), koji je između ostalog, imao za cilj osnaživanje kulture konsultacije i dijaloga na nivou EU, da bi se povećao legitimitet država. U ovom dokumentu se navodi četiri principa “dobrog upravljanja”: transparentnost, učešće, efikasnost i doslednost, koji ne samo da podržavaju demokratiju i vladavinu prava u državama članicama EU nego oni važe za sve nivoe upravljanja (globalne, evropske, državne, regionalne i lokalne). Jedan od postignutih rezultata Belog papira jeste usvajanje od strane Evropske komisije, Uopštenih principa (načela) i minimalnih standarda za konsultaciju zainteresovanih strana. Ovaj dokument ističe važnost davanja jasnih dokumenata za konsultacije, konsultacije sa svim zainteresovanim grupama, izdvajanje dovoljnog vremena za učešće, objavljivanje rezultata i informisanje učesnika o rezultatima njihovih komentara.

Takođe, pristup učešća u izradi zakona i politika na nivou EU i državama članicama je istaknut u Lisabonskom sporazumu, konkretno član 10: “svaki građanin ima pravo da učestvuje u demokratskom životu EU; odluke će biti donesene na način koji će biti vrlo transparentan i što bliže građanima.”

Učešće građana u izradi zakona i politika razmatra i Evropski savet putem preporuka: CM/Rec (2007) 14, CM/Rec (2010) 5, Rec (2001) 19. Konkretnije, ES preporučuje svim vladinim mehanizmima i agencijama da moraju da osiguraju efikasno učešće NVO-a na svim nivoima izrade javnih politika, poštujući i uvažavajući slobodu govora i različitost mišljenja građana. Poseban akcenat je stavljen na izradu politika koje se tiču ljudskih prava, a posebno konsultaciji sa ugroženim zajednicama: homoseksualcima, lezbijkama, biseksualcima i transeksualinim osobama.

Drugi važni dokumenti koja se bave učešćem građana jeste Arhuska Konvencija usvojena od strane Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu, koja se bavi pravima građana na pristup informacijama, pravo na učešće u donošenju odluka i pitanja sredine; Smernice, izveštaji i različite studije izrađene od strane Svetske banke i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj itd.