NAJNOVIJE

Tokom aprila 2016, Vlada Kosova je usvojila Uredbu o minimalnim standardima za javne konsultacije, a ista je stupila na snagu 1. januara 2017. godine. Ova Uredba je pripremljena/razvijena na osnovu predloga KCSF-a u okviru studije „Nepotpuni lanac“ iz 2015 godine i uz stalan doprinos u radnoj grupi za izradu Uredbe. Javna konsultacija, kao proces, dogodila se pre usvajanja i stupanja na snagu ove Uredbe. Međutim, to nije bila redovna, niti su sprovedene sve faze procesa konsultacija.

Za razliku od prethodne prakse, ova Uredba obavezuje Vladu da započne proces javnih konsultacija tokom faze izrade rasporeda, odnosno pripremi plana rada nadležnih ministarstava, dok se prve diskusije sa spoljnim akterima realizuju pre početka pisanja nacrta zakona ili politika. Jednom kada su inicijalni projekti pokrenuti i komentirani od strane drugih vladinih tela, proces se nastavlja krugom širokih javnih konsultacija, koji bi trebalo da obuhvate građane, organizacije civilnog društva, kompanije ili druge interesne grupe da dostave svoje komentare u pisanoj formi. Konačno, institucija koja predlaže treba da odgovori svima onima koji su dostavili svoje komentare, uključujući i razloge za prihvatanje ili odbijanje komentara. Minimalni rokovi za sve ove akcije, kao i sadržaj sastanaka i konsultativnih dokumenata, određuju odgovarajuća očekivanja obeju strana.

Sprovođenje ovih standarda omogućeno je stvaranjem Onlajn Platforme za javne konsultacije, gde različite državne jedinice mogu objaviti sve dokumente otvorene za javne konsultacije, dok zainteresirana javnost može direktno da komentira relevantne dokumente.

Preuzmite uredbu: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15036 
Molimo Vas registrujte se na Onlajn platformi: http://konsultimet.rks-gov.net/publicRegister.php