Kosovo u procesu stabilizacije i pridruživanja (SAp)

Dijalog o Procesu Stabilizacije-Pridruživanja (SApD) 
S ciljem unapređenja saradnje između Kosova i EU, u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, Evropska komisija je u svojoj komunikaciji iz 2009. godine “Kosovo- ostvarivanje njene evropske perspektive” (u originalnom nazivu “Kosovo – Fulfilling its European Perspective”), započela jedan intenzivan politički dijalog koji je nazvan Dijalog o procesu stabilizacije-pridruživanju (SApD), koji je pre, još od 2003. godine bio poznat kao Prateći mehanizam stabilizacije i pridruživanja (STM). U okviru ovog mehanizma organizuju se plenarni i sektorski sastanci na visokom nivou s ciljem uspostavljanja usklađenosti sa pravilima EU u zemljama koje su potencijalni kandidati.

Glavni cilj plenarnih i sektorskih sastanaka, odnosno političkih i tehničkih sastanaka SApD-a je praćenje i nadgledanje reformi na Kosovu, kao i proces integracije u EU u odnosu na postavljene prioritete iz Evropskog partnerstva, usvojenih od strane Saveta 2008. godine.

Plenarni sastanci SApD-a se održavaju jednom godišnje. Prvi sastanak je održan u julu 2010. godine. Sastanci o dijalogu SAp predvodi Evropska komisija i vlada Kosova. Svaki sastanak rezultira sa usklađenim aktivnostima koje slede i koje će se preduzeti od strane Kosovskih vlasti. Osim plenarnih sastanaka, takođe u okviru ovog procesa se organizuju i sektorski sastanci. Tokom ovih sastanaka, sektorski eksperti Evropske komisije koji dolaze iz odgovarajućih Opštih direkcija (DG) sastaju se sa predstavnicima ministarstava i lokalnim stručnjacima.

U ovom smislu, organizuju se sastanci u vezi sedam sektorskih tema s ciljem produbljenja tehničkih razgovora u oblasti prava, sloboda i sigurnosti; inovacije; društva i informacija i socijalnih politika; trgovini; tržištu i unutrašnjoj konkurenciji; poljoprivredi i ribarstvu; transportu; sredini; energetici i regionalnom razvoju i ekonomskom razvoju. Sektorski sastanci SApD-a se održavaju jednom godišnje; jednom u Prištini a sledeći put u Briselu. Dijalog sa Kosovom se nastavlja između sastanaka i između dva sastanka. Tokom perioda između dva sastanka se omogućava primena preporuka i odgovarajućih dogovorenih aktivnosti. Osim ovih sastanaka, EK zajedno sa vladom Kosova je lansirala i dijalog o vladavini prava i takođe se paralelno radi u posebnoj grupi u vezi sa reformama u javnoj upravi.

EU je započela dijalog za liberalizaciju viznog režima i predstavila je mapu puta za liberalizaciju viza Kosovskim vlastima u junu 2012. godine. EU se složila da proširi Autonomne mere trgovine za Kosovo u 2011. godini. Kosovo je takođe uključeno u Regionalnu konvenciju pravila porekla Pan-Euro-Med, u kojoj može učestvovati aktivno nakon što se sporazum potpiše. Kosovo se priprema za integraciju u okvir za ekonomsko i fiskalno nadgledanje. U martu 2011. godine, Komisija je preporučila Savetu da da ovlašćenja za pregovor o okvirnom sporazumu koje dozvoljava Kosovu da učestvuje u programima EU. U decembru 2011. godine Savet je konstatovao da bi se socio-ekonomski razvoj Kosova ostvario učlanjenjem u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, što je i postignuto na proleće 2013. godine.

Kosovo ima koristi od programa Instrumenta pomoći pred učlanjenje, prekograničnom saradnjom sa Albanijom, bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom i Crnom Gorom. U toku 2007-2013 godine, Kosovu je ukupo dato otprilike oko 635 miliona evra.

Sa kosovskim vlastima Komisija je započela Strukturni dijalog o vladavini prava. To pokazuje političku posvećenost kosovskih vlasti i Komisije da se suoče sa izazovima u ovoj oblasti počev od ranih faza procesa proširenja.

Do sada su Komisija i Kosovo ispunile četiri ciklusa Procesa Dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj dijalog je dokazan kao jedan efikasan mehanizam za nadgledanje i savetovanje Kosova o merama koje mora da preduzme prilikom primene evropskog dnevnog reda za reforme. Ovaj mehanizam takođe zahteva i savetovanje sa organizacijama civilnog društva. Dakle, počevši od 2011. godine Evropska komisija na Kosovu je pokrenula proces za prikupljanje mišljenja i preporuka kao i stavova od strane civilnog društva pre svakog sektorskog sastanka SApD-a i takođe organizuje jedan zajednički sastanak pre godišnjeg plenarnog sastanka.

Sve do danas Kosovo nema ugovorni odnos sa EU. Ali, Evropska komisija je preporučila započinjanje pregovora o SAA i ova preporuka je usvojena na sastanku Saveta koji je održan 28. juna 2013. godine. Pregovori o SAA sa Kosovom su započeli 28. oktobra 2013. godine i očekuje se nekoliko rundi sastanaka da bi se došlo do jednog prihvatljivog dogovora za obe strane i koje se očekuje da će se potpisati (potpisati svaka strana) na proleće 2014. godine. Ovaj dogovor zatim mora da se preda državama članicama u Savetu za razmatranje i usvajanje od strane Saveta.