Uredba o javnom finansiranju za NVO

Usvajanje i stupanje na snagu u junu 2017. godine Uredbe o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje nevladinih organizacija, po prvi put je stvorilo sistem javnih finansija za NVO na Kosovu, uključujući jasno definirana pravila i transparentnost. Ovaj dokument predstavlja značajan korak napred definisanjem pravila za podršku organizacijama civilnog društva putem javnih fondova, u skladu sa standardima transparentnosti, meritokratije i potpune primene važećih zakona. Prema Uredbi, sve budžetske organizacije na centralnom i lokalnom nivou, na osnovu opštih kriterijuma i procedura utvrđenih u njemu, obavezne su da:

• Obezbediti finansijsku podršku nevladinim organizacijama (NVO) u okviru godišnjeg budžeta;
• Planirati načine i oblasti podrške u okviru odobrenog budžeta;
• Objaviti otvorene pozive, na osnovu jasnih kriterijuma i standardnih formulara u vidu prijava, uz detaljne smernice za primenu;
• Proceniti aplikacije zasnovane na standardizovanom sistemu ocenjivanja i kroz komisije za evaluaciju, u koje treba uključiti vanjske eksperte;
• Informisati sve zainteresovane strane i javnost o rezultatima evaluacije, podržanim organizacijama, iznosima finansiranja, prirodi podržanih projekata itd.;
• Obraditi eventualne žalbe;
• Potpisivanje ugovora za svaki podržani projekat ili program;
• Nadgledati podržane projekte i programe i prikupljati i analizirati primljene izveštaje;
• Izraditi godišnje izveštaje o finansijskoj podršci za NVO sa detaljnim informacijama o oblastima i iznosima podrške, korisnicima, geografskoj i tematskoj distribuciji, primeni kriterijuma i procedura itd.

Ova Uredba je praćena detaljnim smernicama za implementaciju, uključujući formulare i druge materijale potrebne za uniformisanu primenu od strane svih javnih institucija. Uredba o javnom finansiranju organizacija civilnog društva ne samo da sprečava da se javna sredstva odobravaju bez pravila i kriterijuma, već istovremeno pokazuje spremnost države da izgradi formalne mehanizme saradnje sa civilnim društvom, kao i priznavanje doprinosa ovog sektora u ukupnom razvoju zemlje. S obzirom da je ova uredba stupila na snagu tek u drugoj polovini 2017. godine, implementaciju je ove godine pokrenuo samo ograničen broj institucija. Njihovo iskustvo pokazalo je da uprkos uvođenju potpuno novog sistema za raspodelu javnih sredstava nevladinim organizacijama, predviđeni zahtevi i procedure su održivi i proizvode transparentnost, meritokratiju i veće šanse za stvarne promene kroz finansiranih aktivnosti.