Struktura civilnog društva

Civilno društvo na Kosovu je uglavnom organizovano u Nevladinim Organizacijama. Oblici upisa NVO na Kosovu su: udruženja sa članstvom i fondacije. Poslednji podaci iz Odeljenja za registraciju i veze sa NVO govore da je na Kosovu registrovano više od 7,000 NVO-a, od kojih je većina udruženje sa članstvom.

Organizacije civilnog društva na Kosovu pokrivaju mnoge oblasti. Sektori koji su na početku 2000. godine bili ‘privlačni za donatore’ uz primećeno je ogromno aktiviranje OCD su pitanja manjina, omladine itd- poslednjih godina se primećuje njihov smanjeni broj. To se događa kao posledica opšte promene prioriteta donatora, i u retkim slučajevima i zbog promene prioriteta društva u celini. Oblasti u kojima se primećuje povećano angažovanje OCD-a  po pitanju broja a takođe i po pitanju kvaliteta su: oblast vladavine prava; ljudska prava; istraživački instituti- koji imaju za cilj da doprinesu stvaranju javnih politika i utiču na glavna zbivanja kao i na donošenje odluka; OCD za razvoj civilnog društva pokušavaju da povećaju ulogu civilnog društva u demokratskom društvu i javnom mnjenju i javnim organima i da olakšaju koordinaciju sa mrežama unutar sektora civilnog društva i javnim organima; ženske NVO ostaju aktivne u borbi za balansirano društvo u rodnom aspektu i njihova mreža je jedna od najaktivnijih mreža. Druge oblasti u kojima je civilno društvo na Kosovu aktivno obuhvata zaštitu životne sredine, proces evropskih integracija, obnovu, socijalna pitanja i spoljnu politiku.

Što se tiče mreže organizacija civilnog društva, samo neke formalne mreže su opstale na duže vreme i nastavljaju da vode svoju početnu ulogu. Konkretno to su, Mreža Žena Kosova, koalicija OCD za praćenje izbora, Demokratija na Delu i platforma organizacija civilnog društva CiviKos koja ima za cilj strukturisanje saradnje između sektora civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu. Takođe, ad-hoc koalicije i neformalne grupe OCD-a na veoma uspešan način su preduzeli veliki broj inicijativa. Reakcija civilnog društva prema dopuni Zakona o NVO i njihov aktivni doprinos u ovom procesu kao i reakcija prema transformaciji mikrofinansijskih NVO u akcionarsko društvo- sprečavanje transformacije- su među najbitnijim procesima u kojima je civilno društvo postiglo veliki uspeh.