Spoljašnje okruženje

Spoljašnje okruženje je veoma bitan faktor koji ima veliki uticaj na vršenje aktivnosti i razvoj OCD-a. Faktori spoljašnjeg okruženja koji neposredno utiču na razvoj ili stagniranje sektora civilnog društva su: socio-ekonomski, socio-politički i socio-kulturološki faktori.

Socio-ekonomski faktor – Kosovo je jedno od najsiromašnijih mesta u Evropi, gde se smatra da skoro polovina stanovništva živi ispod nacionalne granice siromaštva i gde je polovina stanovništva nezaposlena. Privreda Kosova se karakteriše veoma širokim neformalnim sektorom. Takođe je velika njena zavisnost od novčanih pošiljki (pošiljke iz dijaspore) i pomoći donatora. Svrstana među najkorumpiranije zemlje u Evropi, privreda Kosova ne doprinosi stvaranju ohrabrujućeg okruženja za rad civilnog društva.

Socio-politički faktor – Dugi periodi bez političke stabilnosti i veoma problematičan sudski sistem – uprkos direktnoj pomoći Evropske unije u ovoj oblasti- stavljaju Kosovo u poziciju jedne delimično slobodne zemlje po pitanju ostvarivanja političkih prava. Malo pozitivniju situaciju susrećemo kod osnovnog pravnog okvira za civilno društvo, gde zakon o NVO omogućava brzu i laku proceduru registracije i osigurava glavne principe za osnivanje, delovanje i gašenje NVO-a. Bez obzira što postoji velik broja pisanih i elektronskih medija na Kosovu, istraživačko novinarstvo je retko zbog straha od kažnjavanja. Opšti procesi kroz koje je Kosovo prošlo tokom poslednjih godina kao i međunarodno prisustvo i pristup donatora su oštetili kulturu kritikovanja.

Socio-kulturološki faktor – On se zasniva na tri glavne komponente: međuljudsko poverenje, tolerancija i javna osetljivost. Stepen međuljudskog poverenja među građanima Kosova je veoma nizak. Jedan od glavnih razloga za ovaj nizak stepen međuljudskog poverenja jeste razočarenje građana kao posledica opšteg ekonomskog i političkog stagniranja u mestu. Što se tiče tolerancije, kosovsko društvo je predstavljeno kao srednje tolerantno. Neka tabu pitanja kao što je homoseksualnost i HIV/SIDA se i dalje smatraju neprihvatljivim za kosovsko društvo.

Informacije će se dopuniti objavljivanjem indeksa civilnog društva na kraju 2013. godine.