Okvir za finansijsku održivost OCD-a

Finansijska održivost organizacija civilnog društva je jedna od najbitnijih komponenti za razvoj sektora civilnog društva. U većini zemalja, najveća finansijska podrška OCD-a dolazi od stranih donatora, i kao posledica toga razvoj sektora neposredno zavisi od ove podrške. Smanjenjem fondova stranih donatora, rizikuje se i održivost i dalji razvoj sektora civilnog društva. Stoga, vlade u zemljama osim što moraju da garantuju osnovna prava građana/organizacija civilnog društva, one takođe moraju da pruže finansijsku podršku za organizacije civilnog društva.

Imajući u vidu specifičnosti civilnog sektora, državne fiskalne politike moraju da imaju poseban tretman prema ovom sektoru. Svi prihodi OCD-a od donacija, bilo da dolaze od stranih donatora, privatnih kompanija, uplate članstva i drugo, moraju da budu oslobođene plaćanja poreza. Fiskalne olakšice za biznise su obavezne i zbog ohrabrivanja potencijalnih privatnih donatora za civilno društvo. U demokratskim zemljama se civilno društvo smatra bitnom strankom za izradu i primenu državnih politika. Kao posledica toga, razvoj ovog sektora se vidi kao strateški cilj države. Na taj način, Vlade donose odluke o osnivanju različitih finansijskih mehanizama koji imaju za cilj razvoj civilnog sektora. Javni fondovi za razvoj civilnog društva su najčešći naziv za ovu vrstu mehanizama. Javni fondovi su državni mehanizmi koji moraju imati transparentne procedure sa kriterijima koji su prethodno usaglašeni od strane svih – Vlade, civilnog društva i drugih relevantnih strana.