Dijalog javnih institucija i civilnog društva o SSP-u

Kosovo je potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom (EU) u jesen 2015, dok je sporazum stupio na snagu u aprilu 2016. Ovo je prvi ugovorni sporazum sa EU i predstavlja osnov ključnih reformskih napora ka demokratskom, stabilnijem i ekonomski uspešnom Kosovu. SSP ima uticaj na sve oblasti upravljanja na Kosovu. Vlada Kosova je u martu 2016. godine odobrila Nacionalni program za implementaciju SSP-a (NPISAA), koji navodi oko 1,600 kratkoročnih i srednjoročnih mera do 2021. godine. Prema vlastitoj proceni Vlade, implementacija NPISAA je izazovna i zahteva napore svih javnih i ne-javnih institucija.

Pored toga, u novembru 2016. godine, Evropska komisija je pokrenula dijalog na visokom nivou između Kosova i EU o ključnim prioritetima ili Evropskoj agendi reformi (ERA). Akcioni plan ERA dobio je podršku Skupštine i predstavlja visok prioritet za sadašnju vladu. Dokument ističe ključne prioritete u procesu implementacije SSP-a. ERA se sastoji od tri sektora: 1) dobro upravljanje i vladavina prava, 2) konkurentnost i investiciona klima; i 3) obrazovanje i zapošljavanje. Ako se efikasno sprovede, ERA ima potencijala da promeni dinamiku kreiranja politike u institucijama i da osigura prve pogodnosti SSP sporazuma za građane Kosova.

Sprovođenje SSP-a predstavlja sveobuhvatan proces reforme koje bi kosovske institucije i društvo trebalo da preduzmu. Proces reformi EU bi imao koristi od uključivanja civilnog društva, bilo kroz povećanu potražnju za dobro upravljanje, istraživanje i analize, izgradnju kapaciteta ili boljom komunikacijom. Poslovna udruženja su samo neki od mnogih aktera civilnog društva koji igraju odlučujuću ulogu u primeni SSP-a. Oni mogu mobilisati članove i razmatrati svoje probleme u pravim institucijama. Druge organizacije civilnog društva takođe igraju važnu ulogu u procesu reformi EU, kao što su ekspertske grupe, zagovaračke grupe, centri za obuku i tako dalje. U tom smislu, KCSF je posvećen podršci organizacijama civilnog društva da doprinesu rešavanju ovih izazova.

Tokom 2017. godine, Ministarstvo za evropske integracije je izradilo Smernice za konsultacije sa OCD-ima i drugim zainteresovanim stranama u okviru Strukture za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo, za koje se očekuje da će se implementirati nakon njenog zvaničnog pokretanja od strane Ministarstva za evropske integracije. Sa početkom njegove primene, trebalo bi da postoji dinamičniji razvoj i više strukturirani doprinos OCD u strukturama stabilizacije i pridruživanja, kao i uključivanje OCD u implementaciji samog SSP-a.

Pored angažovanja civilnog društva u ovim strukturama, kako bi podržao partnerske organizacije da se uključe u KCSF cilj da poveća učešće i doprinos nedržavnih aktera u evropskoj agendi, KCSF podržava angažman organizacija civilnog društva u sprovođenju kratkoročnih prioriteta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mere navedene u Evropskoj agendi reformi (ERA). Iako veliki deo ove podrške služi za podršku aktivnostima koje direktno sprovode njegovi programi, KCSF ima za cilj da proširi broj uključenih aktera podržavajući specifične projekte drugih OCD u implementaciji njihovih programskih strategija.

U svojoj posvećenosti podršci Kosovske evropske agende, KCSF smatra da će podrška partnera civilnog društva direktno doprineti jačanju uloge civilnog sektora i iskoristiti svoj potencijal da doprinesu implementaciji SSP-a. Pored toga, cilj je da se mobilišu potencijali građana i da se doprinese Evropskoj agendi koristeći dodatnu vrednost koju partnerske OCD donose i koriste sinergiju i komplementarnost sa akcijama KCSF-a.