ORGANIZACIJA I UNUTRAŠNJE UPRAVLJANJE OCD-IMA

1. Šta podrazumevamo pod unutrašnjim upravljanjem OCD-a?

Unutrašnje upravljanje organizacija civilnog društva podrazumeva principe, sisteme, pravila, mehanizme i prakse na osnovu kojih se upravlja jednom organizacijom. Dobro upravljanje podrazumeva da principi i prakse unutrašnjeg upravljanja pružaju jedan unutrašnji sistem kontrole koji obezbeđuje da rukovodioci organizacije koriste resurse i autoritet na efikasan i odgovoran način zasnovan na zajedničkim vrednostima organizacije.

2. Koja su glavna načela za unutrašnje upravljanje OCD-ima?

Iako postoje razlike zavisno od vrste organizacije, neka od glavnih načela unutrašnjeg upravljanja su: postojanje jedne jasne misije i aktivnosti u okviru te misije, postojanje unutrašnjih struktura sa jasno podeljenim i jasnim odgovornostima, podela između upravnih organa i menadžmenta, redovno finansijsko upravljanje, transparentnost i nadležnost prema zainteresovanim stranama, etički standardi rada i ponašanja i drugo.

3. Koji je izvor obaveza za unutrašnje upravljanje OCD-a?

Unutrašnje upravljanje OCD-a na Kosovu se zasniva na spoljnim pravnim i ugovornim obavezama, i na osnovu unutrašnjih principa. Spoljne obaveze uglavnom obuhvataju pravne zahteve za OCD-e registrovane u odnosu na formalne unutrašnje strukture i obaveza za izveštavanje  različitih kategorija organizacije, dok unutrašnji principi obuhvataju sisteme funkcionisanja zasnovani na vrednostima, statutu, pravilima, kodeksima ponašanja itd. Većina pravnih obaveza proizlazi iz Zakona o slobodi udruživanja u NVO-e. Ugovorne obaveze počinju uglavnom u trenutku podrške organizacije sa fondovima ili drugim sredstvima, koje je organizacija korisnik obavezna da iskoristi u skladu sa ugovornim obavezama. Unutrašnji principi određuju se uglavnom sa unutrašnjim dokumentima samih odgovarajućih organizacija i određuju ih upravni organi, članovi, pristalice, organizacije partneri itd.

4. Koji su oblici organizacije OCD-a na Kosovu?

Većina organizacija civilnog društva su na Kosovu upisane kao NVO-i. Što se tiče pravnih formi koje određuju način organizacije i unutrašnjeg upravljanja NVO-a, one se dele na Udruženja i Fondacije.

5. Koje su razlike između udruženja i fondacija?

Udruženja su članske organizacije, dok se fondacije osnivaju da bi upravljale jednim fondom ili imovinom, i kao takve nemaju članove.

6. Koji je najviši upravni organ u udruženju?

Najviši upravni organ udruženja je Skupština članova, koji se moraju sastajati najmanje jednom godišnje. U skupštini članova se zastupaju svi članovi OCD-a (ili sve organizacije članice imaju po jednog člana, u slučaju kada je udruženje mreža nekoliko organizacija).

7. Koji je najviši upravni organ u Fondaciji?

Najviši upravni organ u fondaciji je Odbor direktora, koji se mora sastajati najmanje jednom godišnje. Odbor direktora određuje osnivač fondacije (samo prvi sastav), dok u nastavku se članovi odbora biraju od strane samog Odbora.

8. Da li se udruženje može pretvoriti u fondaciju i obrnuto?

Nakon registracije kao NVO, način organizovanja se ne može promeniti.

9. Da li se OCD može baviti ekonomskim aktivnostima?

Na osnovu međunarodnih načela o funcionisanju NVO-a i na osnovu Zakona o slobodi udruživanja u NVO-e, OCD se može baviti ekonomskim aktivnostima s ciljem davanja podrške svojih neprofitabilnih aktivnosti i pod uslovom da se ostvareni prihodi putem ovih ekonomskih aktivnosti iskoriste za postizanje misije i cilja organizacije. Prihodi ostvareni putem ekonomske aktivnosti ni na koji način se ne mogu podeliti nekom od rukovodioca ili članovima organizacije, osim plate koju dobijaju za posao koji rade. Zavisno od vrste organizacije, u međunarodnoj praksi ima određenih ograničenja po pitanju ekonomske aktivnosti.

10. Gde treba da izveštavaju OCD-i?

Zavisno od vrste i nivoa organizacije, OCD imaju različite obaveze u vezi sa izveštavanjem. Pravilo je da sve vrste OCD-a moraju da redovno izveštavaju najvišem upravnom organu organizacije. Izveštavanje državnim organima se vrši samo u administrativnom/fiskalnom pogledu, u svim slučajevima kada je OCD registrovano kao pravno lice (NVO) i preduzimaju administrativne aktivnosti ili vrše uplate ili plaćaju porez. Samo organizacije koje imaju Status javne koristi moraju da izveštavaju na godišnjoj osnovi Odeljenju za registraciju i veze sa NVO-ima u vezi sa svojim aktivnostima i finansijama. U trenutku kada prime donaciju od strane donatora, OCD-i su obavezni da izveštavaju donatora o načinu i pravilnostima korišćenja tih fondova. Način na koji će izveštavati donatoru zavisi od pravila svakog donatora.

Osim obaveznog izveštavanja, OCD-i mogu proširiti grupu kojoj će izveštavati na dobrovoljan način, s ciljem povećanja javne podrške radu OCD-a i jačanju svog delovanja.

Na kraju, svaka NVO je obavezna da svake godine preda ORVNVO-u jednu izjavu koja potvrđuje da se njeni osnovni podaci nisu promenili, ili ih obaveštava o promenama tih podataka. Ako se takva izjava ne preda 2 godine uzastopno, NVO se briše, nakon informisanja od strane ORVNVO 60 dana pre isteka roka. Takođe, u slučaju promena u statutu NVO-a, sve NVO su obavezne da te promene prijave ORVNVO.