Luxembourg Grantova

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je podržala 28 projekata za socijalnu integraciju mladih i 5 projekata u oblasti unapređenja objektivnog izveštavanja u novinarstvu, koji finansira Vlada Luksemburga.

Projekti podržani u oblasti socijalne integracije imaju za cilj aktivno angažovanje mladih za aktivno građanstvo i stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih na tržište rada, dok podržani projekti iz oblasti novinarstva imaju za cilj poboljšanje objektivnog izvještavanja u novinarstvu.

Podržani projekti će biti raspoređeni u različitim regionima Kosova, kojima se pokrivaju opštine Priština, Prizren, Đakovica, Uroševac, Jug Mitrovice, Sever Mitrovice, Peć, Gnjilane, Kosovo Polje, Glogovac, Kamenica, Vitina, Orahovac, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Gračanica, Štrpce, Elez Han, Kačanik, Mamuša, Suva Reka, Dragaš i td.

Podržavanje ovih 33 organizacija, kao što su: IPKO Fondacija, RIT Kosovo (AUK), Inicijativa za razvoj poljoprivrede na Kosovu (IADK), Mreža edukatora vršnjaka (PEN), Sbunker, Dokufest, Ec Ma Ndryshe, Shtatëmbëdhjetë (17), Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM), Centar za prava manjinskih zajednica (CRMC), Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT), Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur (BRAN), Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Kosova (VKBIK), Community Development Institute (CoDe), Omladinski savet Gračanica/Graçanice & Omladinski savet Pasjane (OSG) i Radio Mreza za Ljudska Prava (RMLJP), Community Development and Empowerment (CD&E), Agromedicine, NGO Bardha, Asocijacija za Lični Trening Edukaciju Razvoj i Osnaživanje ALETRO (ALT), FENIKS, “Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private të Komunës së Pejës – bjeshkët e rugovës (SHPPP BJESHKËT E RUGOVËS)”, Union “Forca e Gruas Kosovare” (UFGK), Association for Sustainable Tourism Development (ASTD), Tourism and Marketing Institute (TMI), Center for Women Development (CWD), Kosova’s Organization of Medical Students (KOMS)Savet štampe Kosova (KMSHK), Organizacija za demokratiju, borbu protiv korupcije i dostojanstva (ÇOHU), Kosovo 2.0 (Kosovo Glocal), Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Crno Beli Svet (CBS) dostižu vrednost oko 1,5 milion evra dok se implementacija projekata proteže kroz vremenski okvir do dve godine.