Šema Kancelarije EU

Kancelarija Evropske unije na Kosovu (Kancelarija EU na Kosovu) preko projekta “Šema Grantova Za Inicijative Avociranja Organizacija Sa Osnovom U Zajednici”, primenjena od  Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF), pruža finasijsku podršku za inicijative advociranja organizacija civilnog društva sa osnovom u zajednicu.

Opšti cilj ove šeme je podrška inicijativama za zastupanje organizacija sa osnovom u zajednicu na Kosovu, koje daju doprinos društvenim promenama na lokalnom nivou.

Maksimalni iznos granta je 12,000 Eura.

Sve dodatne informacije u vezi sa Pozivom za predloge, uključujući i uputstva i obrazce za aplikaciju, se mogu naći na www.kcsfoundation.org/eugrants.

Rok za dostavljanje predloga je prošao i poziv za aplikacije je zatvoren.  

KCSF će organizovati informativne sesije u vezi sa ovim Pozivom za predloge da bi predstavila glavne informacije projekta i procedure apliciranja, kao i da bi pružila mogućnost za pitanja i objašnjenja.

 Za potrebe ove grant šeme, grassroots organizacije se smatraju sve one nevladine organizacije koje se bave potrebama određene grupe društva kroz aktivno učešće ove grupe u svom radu, i pre svega radi na volonterskoj osnovi.