POZIV ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA ZA GRANTOVE ZA REGIONALNO/MEĐUNARODNO PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Kosovska Fondacija za Civilno društvo (KCSF), u cilju jačanja uloge civilnog društva u razvoju demokratije, pruža finansijsku podršku za regionalno/međunarodno predstavljanje, radi promovisanja zajedničkog delovanja sa regionalnim i međunarodnim partnerima.

KO MOŽE APLICIRATI?

Za ove grantove mogu aplicirati predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, osim kategorija nevladinih organizacija koje su isključene i to:

  • Uprkos njihovom pravnom statusu, sportski klubovi, sportski savezi, amaterska kulturna udruženja ili verske organizacije koje su registrovane kao NVO-i, nisu cilj KCSF grantova.
  • Slično tome, NVO-i koji predstavljaju kompanije ili slične subjekte koji imaju očigledne finansijske kapacitete da pokriju troškove svoje organizacije ili učine održivim svoje aktivnosti nisu cilj KCSF grantova.
  • Takođe, ogranci stranih i međunarodnih NVO-a registrovanih na Kosovu ne ispunjavaju uslove za podnošenje aplikacije.

Za ovaj poziv, predstavnici organizacija se smatraju osobljem organizacije u skladu sa ovlašćenjem za zastupanje potpisanom od strane nadležnih položaja u okviru organizacije. Organizaciju koja podnosi prijavu ne smeju da vode politički istaknute osobe (PIO).

KRITERIJUMI ODABIRA:

Kako bi osoba koja se prijavljuje bila korisnik ovog granta, zastupanje mora imati za cilj najmanje jednu od sledećih tačaka:

  • Prezentacija rada organizacije regionalnoj/međunarodnoj publici;
  • Prezentacija ili zagovaranje određenih pitanja od interesa za organizaciju ili državu na regionalnim/međunarodnim forumima;
  • Stvaranje mogućnosti za umrežavanje ili stratešku saradnju sa drugim regionalnim/međunarodnim organizacijama i donatorima;
  • Prezentacija iskustava i praksi rada organizacije ili rešavanja pitanja od interesa za zemlju ili organizaciju.

KOJE SE AKTIVNOSTI PODRŽAVAJU?

Predstavljanje u kongresima, konferencijama, seminarima, radionicama, simpozijumima, festivalima, starateškim sastancima, raznim sastancima mreža (skupštine članova, odbori, komisije), sastanci zastupanja. Ovi grantovi ne podržavaju aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Sve informacije o kriterijumima za apliciranje, uključujući uputstva i formulare za prijavu, mogu se naći ovde.

Sva pitanja u vezi sa ovim grantovima mogu se poslati na e-mail [email protected].