Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), sa ciljem osnaživanja uloge civilnog društva u izradi i primeni politika koje se tiču zajednice i šire javnosti, preko pospešivanja zajedničkih aktivnosti sa partnerima, pruža finansijsku podršku za učlanjivanje NVO-a u regionalnim/međunarodnim mrežama. KO MOŽE APLICIRATI? Nevladine organizacije registrovane na Kosovu.   KRITERIJI ZA APLICIRANJE: Komisija će sve aplikacije pojedinačno razmotriti i oceniti na osnovu sledećih kriterija:

  • Koristi koje će imati organizacija, civilno društvo i zemlja od ovog učlanjivanja.
  • Uklapanje misije i delokruga aplikantske organizacije sa misijom i delokrugom mreže gde se traži učlanjivanje.

Prednost će imati organizacije koje ne mogu pokriti plaćanje članarine od nekog drugog izvora. ŠTA SE FINANSIRA? Plaćanje članarine (membership fee). Sve informacije o kriterijima i načinu apliciranja, obuhvaćajući obrazac apliciranja i uputstva za apliciranje, mogu se preuzeti od www.kcsfoundation.org. Aplikanti će se obavestiti o odluci komisije najkasnije 30 dana od datuma aplikacije. Sva pitanja u vezi sa apliciranjem za grantove preko ove šeme se mogu poslati na elektronskoj pošti [email protected].

 

*Obaveštavamo Vas da zbog završetka projekta aplikacija za grantove za zastupanje i članstva u regionalnim/međunarodnim mrežama je otvoren samo za aktivnosti i isplate izvršene do 29. februara, 2020 godine. Nakon razmatranja procedura i budžeta bićete obavešteni na vreme o aktivnostima koje će se odvijati nakon 1. marta 2020. godine.