Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), sa ciljem osnaživanja uloge civilnog društva u izradi i primeni politika koje se tiču zajednice i šire javnosti, preko pospešivanja zajedničkih aktivnosti sa partnerima, pruža finansijsku podršku za učlanjivanje NVO-a u regionalnim/međunarodnim mrežama.

KO MOŽE APLICIRATI?
Nevladine organizacije registrovane na Kosovu.

 

KRITERIJI ZA APLICIRANJE:
Komisija će sve aplikacije pojedinačno razmotriti i oceniti na osnovu sledećih kriterija:

  • Koristi koje će imati organizacija, civilno društvo i zemlja od ovog učlanjivanja.
  • Uklapanje misije i delokruga aplikantske organizacije sa misijom i delokrugom mreže gde se traži učlanjivanje.

Prednost će imati organizacije koje ne mogu pokriti plaćanje članarine od nekog drugog izvora.

ŠTA SE FINANSIRA?

Plaćanje članarine (membership fee).

Sve informacije o kriterijima i načinu apliciranja, obuhvaćajući obrazac apliciranja i uputstva za apliciranje, mogu se preuzeti od www.kcsfoundation.org. Aplikanti će se obavestiti o odluci komisije najkasnije 30 dana od datuma aplikacije.

Sva pitanja u vezi sa apliciranjem za grantove preko ove šeme se mogu poslati na elektronskoj pošti [email protected].