SIDA

SIDA Osnovni grant predstavlja višegodišnji grant za Kosovsku fondaciju za civilno društvo (KCSF), kojeg finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), sa ciljem da podrži KCSF u ostvarivanju svoje misije i strategije. Planirano je da se četvrtina Osnovnog granta realizuje kroz partnere, bilo kroz grantove, individualnu podršku ili ugovore o uslugama.

Iako značajan deo SIDA Osnovnog granta služi za podršku aktivnostima koje direktno sprovode njihovi programi, KCSF ima za cilj da proširi broj uključenih aktera i podrži specifične projekte drugih OCD u postizanju svojih programskih strategija.

One se zatim koriste u tri glavne forme: Individualni grantovi za umrežavanje i međunarodno zastupanje, partneri koji pružaju doprinos u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Kosovske agende za evropsku reformu (ERA) i ugovora o pružanju usluga sa NVO o monitoringu primene Uredbe 05/2016 o minimalnim standardima za javne konsultacije.