Instrumenti podrške EJA Kosovo

EJA Kosovo je osmišljen sa namerom da olakša i adekvatno podrži ovaj novi pristup, obezbeđivanjem kako potrebnih finansijskih sredstava tako i kapaciteta za inicijative civilnog društva i pojedince zainteresovane da doprinesu demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu. Preko institucionalnih grantova će podržati iskusne organizacije koje imaju jasnu strategiju za nastavak svog rada u određenim tematskim oblastima; preko grantova za organizacioni razvoj će podržati organizacije koje imaju jasan pravac svog razvoja, ali su im potrebni posebni alati i resursi za unapređivanje svojeg rada; preko grantova projekata će podržati konkretne akcije inicijativa civilnog društva i pojedinaca koji se bave konkretnim pitanjima, bilo da su sistematičniji ili ograničeni prema obimu i trajanju; preko srednjih grantova za projekte, EJA će podržati nevladine organizacije koje kroz svoje projekte imaju za cilj sistematske intervencije na lokalnom ili centralnom nivou; preko hitnih grantova će omogućiti momentalne reakcije inicijativa civilnog društva i pojedinaca na neočekivane događaje od javnog značaja; i kroz svoju godišnju nagradu za demokratiju će prepoznati izvanredan doprinos razvoju demokratije na Kosovu i promovisati modele koje treba slediti. Uz finansijsku podršku biće pružena obuka i mentorstvo, kao i mogućnosti umrežavanja i izgradnje saveza.

Informacija o Instrumentima Podrske

 • Institucionalni grantovi
  EJA Kosovo prepoznaje da pored adresiranja specifičnih pitanja od značaja za određene grupe građana, civilno društvo može doprineti sistemskim promenama. Takav doprinos zahteva dosledno zagovaranje, dubinsko znanje o predmetu i razvijene unutrašnje sisteme i prakse. Ovi preduslovi su otežani ako organizacije funkcionišu preko kratkoročnog finansiranja ili se od njih traži da sprovode stroge projektne aktivnosti, bez obzira na promenjiv kontekst i potrebe. Da bi zadržale svoje profesionalno osoblje, organizacije sa visoko kvalifikovanim osobljem i solidnim iskustvom su primorane da neprekidno traže mogućnosti finansiranja i više puta sprovode raštrkane male projekte umesto da se usredsrede na svoje dugoročne strategije. To utiče na njihov potencijal za promenu i rizikuje bilo kakvu održivost intervencija civilnog društva. Oslanjajući se na prethodna uspešna iskustva KCSF-a, EJA Kosovo veruje da će pružanjem dugoročne i fleksibilne finansijske podrške organizacije koje su pokazale doslednost kao agenti za promene u svojoj oblasti ekspertize održati svoje intervencije i dalje unaprediti svoje misije. Institucionalni grantovi imaju za cilj da podrže implementaciju strategija organizacija i da pored jačanja unutrašnjih organizacionih kapaciteta postanu glas građana u tematskim oblastima koje pokrivaju. Institucionalni grantovi namenjeni su organizacijama koje se konsoliduju, imaju dobro definisanu strategiju rada i sa dokazanim organizacionim kapacitetima. Očekuje se da će korisnici institucionalnog granta biti spremni i odmah postupati u politikama od javnog interesa koje su u okviru njihovog domena ekspertize. Imaće potrebnu fleksibilnost za prilagođavanje novonastalim spoljnim kontekstualnim i programskim kretanjima i mobilisati se da brzo postupe kada to bude potrebno. Štaviše, institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da se dosledno i sistematski bave, uključivanjem građana u svoj rad i poboljšaju prakse unutrašnjeg upravljanja. Institucionalni grantovi su zasnovani na višegodišnjim organizacionim strategijama i radnim planovima, a ne na konkretnim projektima i/ili aktivnostima.
 • Grantovi za organizacioni razvoj
  EJA Kosovo razume da postoji potencijal NVO-a za doprinos u mnogim oblastima. Ovaj potencijal je obično prepoznat u nevladinim organizacijama koje su dobro uspostavljene, imaju jasnu viziju i sistematski rade na sprovođenju svoje strategije. Postoje i drugi NVO-i koji još nisu na tom nivou, ali imaju jasan pravac razvoja, uključujući programske ciljeve i grupe građana koje predstavljaju ili ciljaju svojim radom. Međutim, ovaj potencijal se ne koristi u potpunosti jer njihova struktura finansiranja ne predviđa organizacioni razvoj. Organizacioni razvoj je otežan ako organizacije sprovode kratke i stroge projektne aktivnosti bez ikakvih mogućnosti za ulaganje u rast, izgradnju kapaciteta i nadogradnju unutrašnjih sistema. Kako bi nadoknadili organizacioni razvoj, ovi NVO-i su često primorani da koriste ograničene interne izvore ili projektna sredstva koja nisu direktno namenjena za to. Pružanjem dugoročne i prilagođene podrške za organizacioni razvoj, ciljane organizacije će iskoristiti posebna sredstva namenjena unapređenju svoje organizacije, umesto onih za konkretne projekte. Konkretno, ovi grantovi imaju za cilj da podrže izgradnju kapaciteta osoblja, razvoj i primenu internih alata i sistema, izradu unutrašnjih politika i dokumenata, upotrebu softvera i opreme ili posebne metodologije i pristupa.  Slično drugim instrumentima u EJA Kosovo, ovi grantovi omogućavaju organizacijama da se dosledno i sistematski pozabave uključivanjem građana u svoj rad i poboljšaju prakse unutrašnjeg upravljanja.
 • Grantovi za projekte
  Grantovi za projekte su namenjeni postizanju konkretnih rezultata unutar određenog vremenskog okvira. Korisnici ovih grantova mogu biti pojedinci, neregistrovane inicijative i nevladine organizacije sa najubedljivijim i najinovativnijim idejama koje imaju stvarni potencijal za unapređivanje ciljeva i objektive programa. Grantovi za projekte će podržati specifične aktivnosti inicijativa civilnog društva i pojedinaca koje se bave konkretnim pitanjima, više sistematične prirode ili ograničenih u obimu i trajanju; Pored toga, imaju za cilj da podrže inicijative pojedinaca, neregistrovanih inicijativa i nevladinih organizacija za više fokusirane i kratkoročne projekte. Inicijative civilnog društva moraju delovati u svojim lokalnim zajednicama.
 • Grantovi za srednje projekte
  Grantovi za srednje projekte imaju za cilj podršku projektima NVO koji u određenom vremenskom periodu daju konkretne rezultate u rešavanju identifikovanih pitanja/problema. Za razliku od grantova za male projekte gde se podržane intervencije obično odnose na vrlo specifična pitanja na lokalnom, susedskom ili seoskom nivou, grantovi za srednje projekte imaju za cilj sistematičnije intervencije na lokalnom ili centralnom nivou. NVO korisnici ovih grantova moraju pokazati dovoljan kapacitet za implementaciju intervencija dotičnog projekta.
 • Hitni grantovi
  Hitni grantovi nude priliku za brze i pravovremene intervencije civilnog društva kako bi se odgovorilo na identifikovana pitanja koja doprinose ciljevima EJA Kosovo. Korisnici ovih grantova mogu biti pojedinci, neregistrovane inicijative ili nevladine organizacije. Omogućavaju raznim akterima da identifikuju mogućnosti za doprinos i brzu reakciju za koje nema dovoljno vremena za prijavljivanje i reakciju putem drugih instrumenata i redovnih poziva poput grantova za projekte. Intervencije koje su kvalifikovane za podršku prijava moraju opravdati potrebu za brzom reakcijom i na koje načine bi intervencija bila ugrožena ako ne dođe do neposredne reakcije. Poziv za hitne grantove će biti stalno otvoren, a podnete prijave će biti ocenjene u roku od 5 radnih dana. Napomena: Hitnost intervencije je kriterijum za kvalifikovanje i pre podnošenja prijave za hitne grantove obavezno proverite poziv za male grantove i odlučite koji instrument će najbolje odgovarati vašoj predloženoj intervenciji
 • Nagrada za demokratiju
  Nagrada za demokratiju Nagrada ima za cilj da oda počast svima koji su doprineli razvoju demokratije na Kosovu, u svim poljima, građanskim angažovanjem na različitim nivoima vlasti i/ili poboljšanjem građanskih, socijalnih, ekonomskih ili kulturnih prava različitih grupa kosovskih građana, uz poseban naglasak na marginalizovane grupe. Sve nominacije će biti posebno pregledane i ocenjene od strane nezavisnog odbora, na osnovu sledećih kriterijuma: o             Dizajn i uspešno sprovođenje inicijative (pristupa, aktivnosti, projekta itd) u promovisanju i razvoju demokratije na Kosovu tokom 2019; o             Inovativna priroda inicijative; o             Stvarni ili očekivani uticaj ove inicijative, uključujući potencijal za širenje/ponavljanje; o             Hrabrost organizacije ili pojedinca izražena kroz datu inicijativu o             Inicijative koje direktno uključuju građane u svoju inicijativu ili značajan doprinos učešću građana u javnom životu i/ili kreiranju politika;