ŽALBENI MEHANIZAM

Svaki podnosilac aplikacije koji je učestvovao u procesu prijavljivanja dobija odgovor u vezi sa procesom ocenjivanja i rezultatom svoje aplikacije.

U slučaju da smatraju da njihov predlog nije ocenjen po zaslugama čak i nakon što dobiju dodatna pojašnjenja, podnosioci aplikacija mogu podneti zvaničnu žalbu u roku od dva radna dana. Žalba mora biti podneta u pisanom obliku, u kome se jasno navode razlozi i argumenti za žalbu. Žalbu treba da podnese podnosilac aplikacije, a ne posrednici ili treća lica. Nakon prijema žalbe, KCSF će obavestiti podnosioca aplikacije o prijemu žalbe i roku u kojem će biti odgovor dostavljen, a koji je 15 dana.

Žalbe mogu dovesti do ponovnog ocenjivanja jedino ako Žalbeni odbor KCSF zaključi da su pronađeni ozbiljni propusti koji su rezultovali materijalnim povredama tokom ocenjivanja.

U slučajevima kada razlozi i argumenti navedeni u žalbi nisu dovoljni za pokretanje postupka ponovnog ocenjivanja, podnosilac aplikacije se putem e-maila obaveštava da je žalba odbijena i da ne može biti izvršena ponovna ocena aplikacije.

U slučaju kada KCSF odluči da je žalba validna, navedeno dovodi do ponovnog ocenjivanja aplikacije. U takvim slučajevima, KCSF se obraća ocenjivačima sa zahtevom da ponovo ocene aplikaciju. Osniva se nova EOG u kojoj se zamenjuju dva od pet članova EOG-a koji su ranije ocenili aplikaciju. Novi sastav EOG-a će ponovo oceniti prijavu, uključujući ocenjivanje izveštaja analitičkog pregleda i snimaka javnog intervjua. EOG će ponovo oceniti prijavu u istom procesu, što rezultira konačnom ocenom rezultata za odgovarajuću prijavu, koja može biti identična, viša ili niža od prvobitne ocene. Novi rezultat će biti prilagođen u matrici objedinjenih ocena. Ako je novi konačni rezultat ocenjivanja viši od poslednjeg uspešnog podnosioca aplikacije i geografska kvota je ispunjena, ponovna ocena će rezultovati uključivanjem podnosioca aplikacije koji se žalio u konačnu listu preporučenih podnosilaca aplikacije za podršku. Proces glasa će biti ponovljen samo za ponovno ocenjenu aplikaciju. Ako donatori ne iskoriste pravo glasa, poslednji podnosilac aplikacije na originalnoj listi uspešnih podnosilaca aplikacije će biti uklonjen i prebačen na listu neuspešnih podnosilaca aplikacije.

KCSF mora zatvoriti žalbeni postupak i odgovoriti podnosiocu aplikacije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. KCSF treba da održava žalbeni registar i proces kako su slučajevi vođeni. Donatore takođe treba obavestiti o svim žalbama koje podnesu odgovarajući podnosioci aplikacije i način kako su adresirane i rešene. Proces i mogućnost žalbe je javna na internet stranici KCSF-a.