Lista ocenjivaća

 • Ada Shima (Albanija)

  Ada Shima ima dugogodišnje iskustvo u rukovođenju velikim, složenim razvojnim projektima koje je finansiralo više donatora u polju reforma politika za zapošljavanje i razvoj veština u Albaniji i na Kosovu. Njeni ključni profesionalni interesi su bili povezani sa sistemom socijalne zaštite, uz poseban fokus na programe aktivnog tržišta rada, kao i procese modernizacije javnih usluga za zapošljavanje i informacionih sistema tržišta rada. Ima master iz socijalnih politika i razvoja sa univerziteta London School of Economics and Political Science.

 • Aferdita Pustina (Kosovo)

  Je stručnjak za tehnologiju za civilno društvo i građanstvo. Svojim radom doprinosi unapređenju demokratije na Kosovu osnaživanjem žena, mladih i civilnog društva da učestvuju u izradi politika i procesa donošenja odluka. U prošlosti je dizajnirala koncept i vodila implementaciju onlajn digitalne platforme za učešće javnosti na Kosovu (platformadigjitale.com, digitalnaplatforma.com). Ovo inovativno rešenje je odgovor na povećanu potrebu za poboljšanjem transparentnosti rada vlade kroz komunikacionu platformu koja povezuje stanovnike i lokalnu upravu Kosova. Pored toga, ona je osmislila i rukovodila implementacijom Kosovskog portala za finansiranje (kosovofunding.org). Trenutno je koordinatorka za Kosovo u Projektu tehničke pomoći civilnom društvu (TACSO). Projekat se realizuje na Zapadnom Balkanu i Turskoj i radi na tome da omogući OCD-a da aktivno učestvuju u demokratskim procesima i stimuliše okruženje za razvoj civilnog društva i pluralističkih medija i uključuje saradnju sa Vladom. Ona je sertifikovana kao napredni menadžer projekta na Univerzitetu u Stanfordu, a magistrirala je strateško upravljanje projektima iz programa Erasmus Mundus. Ona je i dalje aktivni alumni i volonterka u raznim programima od profesionalnog interesa.

 • Artan Canhasi (Kosovo)

  Artan ima preko 14 godina iskustva u razvojnoj pomoći, javnim politikama, borbi protiv korupcije, pravnoj pomoći, civilnom društvu, javnom sektoru (centralnom i lokalnom nivou) i donatorskim organizacijama. Vodio je više projekata na Kosovu, kao što su izgradnja kapaciteta za parlament, civilno društvo, nabavke, revizija i lokalna uprava.
  Takođe je rukovodilac komponente u aktivnosti USAID-a za transparentne, efektivne i odgovorne opštine na Kosovu, koje sprovodi DAI Global. On rukovodi jedinicom zaduženom za jačanje organizacija civilnog društva u praćenju i raskrinkavanju korupcije u nabavkama u kosovskim opštinama. Pre toga, radio je kao menadžer programa za transparentnost i borbu protiv korupcije u Kosovskom demokratskom institutu, Poglavlju Transparency International za Kosovo. Artan je bio vodeći istraživač za ocenjivanje Nacionalnog sistema integriteta i nadgledao je uspostavljanje Centra za zagovaranje i pravne savete u TI Kosovo. Tamo se je zalagao za veću odgovornost i transparentnost, čisto političko finansiranje i poboljšanje uloge uzbunjivača na Kosovu. Više od tri godine je radio kao službenik za politike pri Misiji EU za vladavinu prava na Kosovu - EULEX. Tokom 2007. - 2009. je radio u Centralnom odseku OEBS-a za Skupštini i političke stranke. Tamo je bio uključen u koordinaciju međunarodnih donatora koji su podržavali Skupštinu Kosova, upravljanje programima za izgradnju kapaciteta Skupštine, povezivanje sa Parlamentarnom skupštinom NATO-a i pružanje podrške političkim strankama.
  Uz bogato iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, građanskom zagovaranju, izradi politika i aktivizmu civilnog društva u mnogobrojnim organizacija - lokalnim i međunarodnim - Artan odlično razume društveno-politički kontekst na Kosovu i ima dobru teoriju promena, pri čemu emancipacija i osnaživanje građana predstavljaju temelj ove teorije. Takođe poseduje ekspertizu o različitim snagama organizacija civilnog društva na Kosovu koje bi mogle poslužiti kao katalizator ovih promena. Maternji mu je albanski, a govori i engleski.

 • Besim Nebiu (Severna Makedonija)

  Besim ima više od 20 godina iskustva u upravljanju međunarodnim razvojnim programima, zagovaranju za medijska i novinarska prava i programima za pružanje utočišta i stanovanja u Jugoistočnoj Evropi, Centralnoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji. Besim ima veliko iskustvo u upravljanju i pružanju podrške terenskim kancelarijama, dobro poznaje međunarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Ima značajno iskustvo u ciklusu upravljanja projektima i upravljanja programima zasnovanim na rezultatima kao razvojnim programima koje podržavaju strane donatorske agencije. Rukovodio je višegodišnjim programima USAID-a i EU za više država i pružao konsalting za USAID, SDC, EU, UN i druge velike međunarodne organizacije. Njegovo razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije u regionu dopunjuje njegovo duboko poznavanje društveno-političkog konteksta na Kosovu. Pošto je bio uključen u civilnom društvu, profesionalno kao trener, koač i menadžer, kao i individualno kao aktivista, Besim ima dobro razumevanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi participativnih politika, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Pošto je počeo kao administrator malih grantova za jedan NVO tokom 90-ih, ima preko 20 godina međunarodnog iskustva u ocenjivanju predloga grantova, spoljnom ocenjivanju i procenama uticaja velikih razvojnih programa civilnog društva. Maternji jezik mu je albanski, a govori i engleski, makedonski i srpski

 • Donjetë Berisha Matoshi (Kosovo)

  Donjeta iskusna je profesionalka u oblasti obrazovanja i socijalne inkluzije sa dubokim poznavanjem ekonomskog, socijalnog i političke scen na Kosovu Ima više od 18 godina iskustva u lokalnim i međunarodnim razvojnim organizacijama i specifičnu ekspertizu u neformalnom obrazovanju, sprečavanju napuštanja škola marginalizovanih grupa, socijalnoj inkluziji, kao i obukama za nastavnike. Ima obimno radno iskustvo u svim fazama ciklusa upravljanja projektima, primeni alata za planiranje i praćenje. Njeno radno iskustvo je usko povezano sa civilnim društvom, kao suosnivač lokalne nevladine organizacije, 14 godina je doprinosila izgradnji kapaciteta tog NVO-a. Radeći u izuzetno delikatnom, složenom, multietničkom društvu, uspela je da uspostavi savršenu koordinaciju sa donatorskom zajednicom, lokalnim i međunarodnim partnerima. Njeno razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije na Kosovu dopunjuje njeno duboko poznavanje društveno-političkog konteksta na Kosovu. Pošto je bila uključena u civilnom društvu, profesionalno kao i individualno kao aktivistkinja, Donjeta ima dobro znanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi participativnih politika, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Ima iskustva sa ocenjivanjem predloga grantova i različitim ocenama rada civilnog društva. Predaje sociologiju u gimnaziji i to iskustvo dodatno obogaćuje njeno poznavanje obrazovnog sistema na Kosovu. Maternji joj je albanski, a govori i italijanski, engleski i srpsko-hrvatski.

 • Edis Agani (Kosovo)

  Edis ima više od 15 godina iskustva u upravljanju međunarodnim razvojnim programima u oblastima kao što su ljudska prava, upravljanje, upravljanje javnim finansijama, borba protiv korupcije i borba protiv pranja novca. Edis je upravljala višegodišnjom finansijskom pomoći EU u glavnim sektorima poput dobrog upravljanja i vladavine prava, uključujući programe koji su ciljale organizacije civilnog društva na Kosovu. Pored toga, rukovodila je i učestvovala u velikim programima drugih donatora (SAD i UN). Ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, a isto dobro poznaje međunarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Edisa obimno poznaje strukturu civilnog društva, kapacitete i sveukupni razvoj na Kosovu, pošto je upravljala višegodišnjim i velikim programima koji su podržavali organizacije civilnog društva. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Upravljanje velikim programima u različitim oblastima, uključujući ljudska prava, medije, dobro upravljanje i vladavinu prava, je omogućilo Edisi da stekne veliko znanje o opštim društveno-ekonomskim i političkim dešavanjima na Kosovu. Maternji joj je albanski, a govori i engleski, srpski, makedonski i turski jezik

 • Ertan Munoglu (Kosovo)

  Ertan ima preko 15 godina iskustva u oblasti demokratizacije i dobrog upravljanja. Njegovi posebni interesi su međuetnički odnosi, politička ekonomija i sistemski pristupi. Ima veliko iskustvo u razvojnim programima sa raznim međunarodnim organizacijama. Radio je sa Akcijom protiv gladi, Evropskom agencijom za obnovu i Kancelarijom EU na Kosovu, UNDP-om, GIZ-om itd. Takođe je radio i za Asocijaciju kosovskih opština. Realizovao je i/ili upravljao projektima vezanim za reformu javne uprave, lokalnu upravu, civilno društvo i evropske integracije. Trenutno sarađuje sa Helvetas-om kao menadžer projekta za decentralizaciju i podršku opština. Tokom profesionalne karijere je bio uključen u izradu projekata, upravljanje ugovorima i ocenu predloga i ponuda projekata. Pošto je dugo vremena radio na razvojnoj pomoći, ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, okvirima rezultata i sistemima za nadgledanje. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Takođe ima iskustva u akademskom istraživanju i predavanju. (Ko)autor je nekoliko strateških i istraživačkih radova. Četiri godine je predavao predmete u vezi sa evropskim integracijama na Univerzumu, jednom od privatnih koledža na Kosovu. Govori albanski, engleski, turski, srpski i bosanski

 • Gëzim Selaci (Kosovo)

  Predaje sociologiju na Univerzitetu u Prištini. Specijalizovao je legitimitet političke vlasti, a studirao je sociologiju, filozofiju, međunarodne odnose i političku teoriju u Prištini, Londonu, Budimpešti i Tetovu. Gëzim je član Udruženja Centralne i Istočne Evrope za međunarodne studije (CEEISA) i član ISA (Međunarodnog sociološkog udruženja).
  Njegova glavna istraživačka interesovanja uključuju probleme političke sociologije, politike i moći u društvu iz interdisciplinarne perspektive, legitimacija vlasti, ideologija, izgradnja države, dinamika kolektivnog identiteta, politički aktivizam i društvena kretanja.
  Gëzim je objavljivan u nekoliko međunarodnih i lokalnih časopisa i učestvovao je u istraživačkim projektima za međunarodne i kosovske lokalne organizacije i institucije. On je autor Legjitimiteti politik në Kosovë: rasti i administratës së përkohshme ndërkombëtare [Politički legitimitet na Kosovu: Slučaj međunarodne prelazne uprave] ( (2020), Republika në udhëkryq: Kosova në dekadën e parë të pavarësisë [Republika na raskršću: Kosovo u prvoj deceniji nezavisnosti] (2017) i urednik je Leximi kritik i Tekstit: hermeneutikë moderne e arsyes islame [Kritičko čitanje teksta: Savremena hermeneutika islamskog opravdanja] (2019).
  Takođe je slobodni prevodilac i prevodio je književnu prozu sa engleskog na albanski jezik koja je objavljivana u Prištini, Tirani i Skoplju. Gëzim daje svoj doprinos blogu Sbunker komentarima i mišljenjima o političkim i društvenim zbivanjima i tematskim blogovima: „Vita Contemplativa“ koji predstavlja teorijska stanovišta o društvu, politici i kulturi iz tradicije društvenih i humanističkih nauka i „Ç’ka qënë, e ç’do të bëhetë?“ [Šta je bilo i šta će biti] koji predstavlja i raspravlja o albanskoj političkoj i kulturnoj misli.

 • Linda Hoxha (Kosovo)

  Dr. Linda Hoxha je predavač na Prištinskom Univerzitetu “Hasan Priština”, odsek za psihologiju. Dr. Hoxha je stekla doktorat sa Univerziteta Ludwig Maximilians iz psihologije na temu “Koncepcije kosovskih zaposlenih o kreativnom liderstvu: Istraživački dizajn sa mešovitim metodama”, master sa Univerziteta Maximilians iz Psihologije o ekselenciji u biznisu i obrazovanju, kao i bačelor iz Psihologije sa odseka psihologije na Prištinskom Univerzitetu.
  Njen istraživački rad i interesovanja obuhvataju liderstvo, kreativnost, osobine ličnosti, motivacione faktore, stilove roditeljstva i akademski stres. Dr. Hoxha je radila za Međunarodnu organizaciju Save the Children i Kosovsku fondaciju civilnog društva u oblasti monitorisanja i procene i upravljanja projektima. Dr. Hoxha je autorka i koautorka brojnih naučnih članaka, knjiga i izveštaja.

 • Ruzhdi Halili (Kosovo)

  Ruzhdi doktorirao je javnu upravu na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani i stekao je titulu LLM iz EU i međunarodnog prava na Univerzitetu u Utrehtu, Holandija. Ekspert za strateško planiranje i razvoj, praćenje i ocenjivanje, institucionalne organizacije na Kosovu i drugim zemljama, sa 20 godina profesionalnog iskustva kao slobodni ekspert za organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije, višim rukovodilac i savetnik za civilnu službu, uključujući planiranje, nadgledanje i ocenjivanje, upravljanje ljudskim resursima itd. na centralnom i lokalnom nivou vlasti. Uspostavio je sistem strateškog planiranja na Kosovu, uključujući Kancelariju premijera i resorna ministarstva, izradio nekoliko strategija i sistema za praćenje i procenu istih za vladu i nezavisne institucije. G. Halili neprekidno pruža obuku za službenike javne uprave i druge kategorije zaposlenih na Kosovu na centralnom i lokalnom nivou vlasti na teme strateškog planiranja, ciklusa upravljanja projektima, nadgledanja i ocene itd. G. Halili poseduje obimno radno iskustvo i akademsko znanje o korišćenju administrativnih alata i metodologija za pojednostavljenje i cilju poboljšanja sistema pružanja administrativnih usluga. Radio je na nekoliko međunarodnih projekata na Kosovu u sprovođenju ocene potreba, istraživačke analize i izrade politika, doprineo i napisao nekoliko izveštaja OECD/SIGMA o praćenju i oceni za Kosovo, kao i mnoge izveštaje o internoj vlasti i dokumenata politika vezano za javnu administraciju. Pošto je bio uključen u civilnom društvu, profesionalno kao trener i istraživač, Ruzhdi ima dobro razumevanje i iskustvo u izradi participativnih politika, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ugroženim grupama. Njegov maternji jezik je albanski. Razume srpski, a govori i engleski jezik.

 • Shqipe Gjocaj (Kosovo)

  Shqipe je stručnjakinja za pitanja rodne ravnopravnosti , feministička aktivistkinja i nezavisna novinarka. Ima osam godina iskustva u sektoru civilnog društva i medijima. Radila je na nekoliko projekata u lokalnim NVO-ima kao istraživačica i rukovoditeljka projekata, tačnije u borbi protiv korupcije, izbornim procesima i ljudskim pravima. Rodna pitanja su glavna tačka njenog rada; rodna perspektiva u izbornim i političkim procesima, integracija rodova u politike i radna mesta, ženska reproduktivna prava, rodna zastupljenost u medijima, LGBTQ+ i druga srodna pitanja koja pokrivaju politiku roda i seksualnosti. Redovna je saradnica Prishtina Insight, gde piše o politici i društvu iz perspektive roda i ljudskih prava. Njeni članci su takođe objavljeni i u Kosovo2.0, sbunkeru i Rojtersu. Magistrirala je kulturne studije na Univerzitetskom koledžu Hedmark u Norveškoj, a diplomirala engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Bila je stipendista Balkanske stipendije za novinarsku izvrsnost (2017); stipendista K2.0 Programa stipendija za novinarstvo o ljudskim pravima (2019); i učesnica IVLP-a: Žene liderke - promovisanje mira i bezbednosti od strane Stejt departmenta SAD-a. Pošto je bila uključena u civilnom društvu, profesionalno kao istraživačica i trener, kao i individualno kao aktivistkinja, Shqipe ima dobro razumevanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi politika participacije, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Maternji joj je albanski i odlično govori i piše na engleskom jeziku.

 • Violeta Hyseni Kelmendi (Kosovo)

  Violeta je sručnjak za medije i komunikacije sa 19 godina profesionalnog iskustva u ovoj oblasti. Radila je u kompleksnim organizacijama kao što su Kancelarija premijera (KP), Međunarodna civilna kancelarija (ICO), kao i sa različitim međunarodnim donatorskim projektima (EU, SIDA, GIZ i drugi), kao i sa glavnim nacionalnim i međunarodnim medijima. Violeta je snažno uključena u dalje poboljšanje pristupa Vlade Kosova u vezi sa komunikacijom politika i zakonodavstva, kao i javnim konsultacijama. Ima veliko iskustvo u komunikacionim projektima i strategijama za javnu diplomatiju i upravljanje akterima; stoga poseduje dobro znanje o ciklusu upravljanja projektima. Budući da je više od decenije radila kao novinarka - uglavnom kao dopisnica BBC-a sa Kosova - Violeta je izveštavala o aktuelnim pitanjima, dok ima duboko znanje o društveno-političkom kontekstu na Kosovu i procesu demokratizacije uopšteno. Takođe je bila aktivna u civilnom društvu, pružajući profesionalnu podršku uključujući obuku za izgradnju kapaciteta, mentorstvo i ocenjivanje predloga grantova. Violeta je pouzdan, entuzijastičan i optimističan profesionalac, sposobna je da održi timski duh u vreme tenzije. Maternji joj je albanski, a govori i engleski i srpski jezik.

 • Visar Jasiqi (Kosovo)

  Ima više od 18 godina iskustva u vođenju inicijativa za razvoj ljudskih kapaciteta, upravljanju raznim programima i projektima koje su finansirali donatori i radu sa filantropima za podršku obrazovnih ciljeva na Kosovu. U potpunosti je uveren u socijalno-ekonomsku transformaciju Kosova kroz proširene lokalne inicijative civilnog društva koje se bave jednakošću i pomažu marginalizovanim ljudima da razumeju socijalne, političke i ekonomske faktore koji utiču na njihov život, kao i da povećaju svest o svojoj moći i grade kapacitete za kontrolu svojih života.
  Njegova strast za razvojem ljudskih kapaciteta, posvećenost društvenom razvoju, kao i stručnost i sertifikacija kao profesionalni menadžer projekata (PMP)® usmerili su ga ka vođenju velikih dugogodišnjih projekata za Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, USAID, SDC, Norvešku ambasadu, GIZ i druge donatore. Rukovodio je „Projektom TechECDL“ kojim je obučeno više od 13 000 kosovskih pred univerzitetskih nastavnika u upoznavanju rada na računarima i upotrebi računara, projektom USAID TLP IPSC za pripremu 1150 stanovnika Kosova za prijem na američkim univerzitetima i 1000 javnih službenika u razvoju i vođenju javnih politika, pokrenuo je projekat „Žene u IT-ŽIT“ u kojem obučeno 70 mladih devojaka da se pridruže radnoj snazi u IT, a nadgleda mnoge druge projekte koji se sprovode na Institutu za obuku i razvoj pri RIT Kosovo (AUK). Ima veliko iskustvo u predlozima grantova, praćenju i ocenjivanju i proceni uticaja građanskog aktivizma. Maternji jezik mu je albanski, a govori i engleski i srpski.