Lista ocenjivaća

 • Ada Shima (Albanija)

  Ada ima oko 10 godina iskustva u upravljanju programima; vodeći velike, složene programe u ime međunarodnih organizacija i drugih NVO-ova koje su udruženo finansirali različiti donatori. Vodila je velike timove i koordinisala rad nekoliko međunarodnih i domaćih stručnjaka, predlažući razne pakete za reformu politika zapošljavanja i stručno obrazovanje i usavršavanje za relevantne institucije u Albaniji i na Kosovu. Pružala je konsultantske usluge u oblasti izrade, implementacije i ocene politika i programa za tržište rada, a imala je ključnu ulogu u procesu reformi programa aktivnog tržišta rada u Albaniji. Tokom njenog rada, stekla je opširno znanje o aktivnim projektima koje finansiraju donatori u Albaniji i na Kosovu. Ima iskustva u ocenjivanju predloga grantova, spoljnom ocenjivanju i procenama uticaja velikih programa razvoja civilnog društva, uključujući tokom njenog rada na Kosovu. Maternji joj je albanski, tečno govori engleski, dok poznaje i italijanski i turski jezik.

 • Artan Canhasi (Kosovo)

  Artan ima preko 14 godina iskustva u razvojnoj pomoći, javnim politikama, borbi protiv korupcije, pravnoj pomoći, civilnom društvu, javnom sektoru (centralnom i lokalnom nivou) i donatorskim organizacijama. Vodio je više projekata na Kosovu, kao što su izgradnja kapaciteta za parlament, civilno društvo, nabavke, revizija i lokalna uprava. Takođe je rukovodilac komponente u aktivnosti USAID-a za transparentne, efektivne i odgovorne opštine na Kosovu, koje sprovodi DAI Global. On rukovodi jedinicom zaduženom za jačanje organizacija civilnog društva u praćenju i raskrinkavanju korupcije u nabavkama u kosovskim opštinama. Pre toga, radio je kao menadžer programa za transparentnost i borbu protiv korupcije u Kosovskom demokratskom institutu, Poglavlju Transparency International za Kosovo. Artan je bio vodeći istraživač za ocenjivanje Nacionalnog sistema integriteta i nadgledao je uspostavljanje Centra za zagovaranje i pravne savete u TI Kosovo. Tamo se zalagao za veću odgovornost i transparentnost, čisto političko finansiranje i poboljšanje uloge uzbunjivača na Kosovu. Više od tri godine je radio kao službenik za politike pri Misiji EU za vladavinu prava na Kosovu - EULEX. Tokom 2007 - 2009 godine je radio za Centralnu skupštinu OEBS-a i sektoru političke stranke. Tamo je bio uključen u koordinaciju međunarodnih donatora koji su podržavali Skupštinu Kosova, upravljanje programima za izgradnju kapaciteta Skupštine, povezivanje sa Parlamentarnom skupštinom NATO-a i pružanje podrške političkim strankama. Uz bogato iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, građanskom zagovaranju, izradi politika i aktivizmu civilnog društva u mnogobrojnim organizacija - lokalnim i međunarodnim. Artan odlično razume društveno-politički kontekst na Kosovu i ima dobru teoriju promena, pri čemu emancipacija i osnaživanje građana predstavljaju temelj ove teorije. Takođe poseduje stručnost u različitim aspektima organizacija civilnog društva na Kosovu koje bi mogle poslužiti kao katalizator ovih promena. Maternji mu je albanski, a govori i engleski.

 • Besim Nebiu (Severna Makedonija)

  Besim ima više od 20 godina iskustva u upravljanju međunarodnim razvojnim programima, zagovaranju za medijska i novinarska prava i programima za pružanje utočišta i stanovanja u Jugoistočnoj Evropi, Centralnoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji. Besim ima veliko iskustvo u upravljanju i pružanju podrške terenskim kancelarijama, dobro poznaje međunarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Ima značajno iskustvo u ciklusu upravljanja projektima i upravljanja programima zasnovanim na rezultatima kao razvojnim programima koje podržavaju strane donatorske agencije. Rukovodio je višegodišnjim programima USAID-a i EU za više država i pružao konsalting za USAID, SDC, EU, UN i druge velike međunarodne organizacije. Njegovo razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije u regionu dopunjuje njegovo duboko poznavanje društveno-političkog konteksta na Kosovu. Pošto je bio uključen u civilnom društvu, profesionalno kao trener, koač i menadžer, kao i individualno kao aktivista, Besim ima dobro razumevanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi participativnih politika, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Pošto je počeo kao administrator malih grantova za jedan NVO tokom 90-ih, ima preko 20 godina međunarodnog iskustva u ocenjivanju predloga grantova, spoljnom ocenjivanju i procenama uticaja velikih razvojnih programa civilnog društva. Maternji jezik mu je albanski, a govori i engleski, makedonski i srpski

 • Donjetë Berisha Matoshi (Kosovo)

  Donjeta iskusna je profesionalka u oblasti obrazovanja i socijalne inkluzije sa dubokim poznavanjem ekonomskog, socijalnog i političke scen na Kosovu Ima više od 18 godina iskustva u lokalnim i međunarodnim razvojnim organizacijama i specifičnu ekspertizu u neformalnom obrazovanju, sprečavanju napuštanja škola marginalizovanih grupa, socijalnoj inkluziji, kao i obukama za nastavnike. Ima obimno radno iskustvo u svim fazama ciklusa upravljanja projektima, primeni alata za planiranje i praćenje. Njeno radno iskustvo je usko povezano sa civilnim društvom, kao suosnivač lokalne nevladine organizacije, 14 godina je doprinosila izgradnji kapaciteta tog NVO-a. Radeći u izuzetno delikatnom, složenom, multietničkom društvu, uspela je da uspostavi savršenu koordinaciju sa donatorskom zajednicom, lokalnim i međunarodnim partnerima. Njeno razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije na Kosovu dopunjuje njeno duboko poznavanje društveno-političkog konteksta na Kosovu. Pošto je bila uključena u civilnom društvu, profesionalno kao i individualno kao aktivistkinja, Donjeta ima dobro znanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi participativnih politika, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Ima iskustva sa ocenjivanjem predloga grantova i različitim ocenama rada civilnog društva. Predaje sociologiju u gimnaziji i to iskustvo dodatno obogaćuje njeno poznavanje obrazovnog sistema na Kosovu. Maternji joj je albanski, a govori i italijanski, engleski i srpsko-hrvatski.

 • Edis Agani (Kosovo)

  Edis ima više od 15 godina iskustva u upravljanju međunarodnim razvojnim programima u oblastima kao što su ljudska prava, upravljanje, upravljanje javnim finansijama, borba protiv korupcije i borba protiv pranja novca. Edis je upravljala višegodišnjom finansijskom pomoći EU u glavnim sektorima poput dobrog upravljanja i vladavine prava, uključujući programe koji su ciljale organizacije civilnog društva na Kosovu. Pored toga, rukovodila je i učestvovala u velikim programima drugih donatora (SAD i UN). Ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, a isto dobro poznaje međunarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Edisa obimno poznaje strukturu civilnog društva, kapacitete i sveukupni razvoj na Kosovu, pošto je upravljala višegodišnjim i velikim programima koji su podržavali organizacije civilnog društva. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Upravljanje velikim programima u različitim oblastima, uključujući ljudska prava, medije, dobro upravljanje i vladavinu prava, je omogućilo Edisi da stekne veliko znanje o opštim društveno-ekonomskim i političkim dešavanjima na Kosovu. Maternji joj je albanski, a govori i engleski, srpski, makedonski i turski jezik

 • Ertan Munoglu (Kosovo)

  Ertan ima preko 15 godina iskustva u oblasti demokratizacije i dobrog upravljanja. Njegovi posebni interesi su međuetnički odnosi, politička ekonomija i sistemski pristupi. Ima veliko iskustvo u razvojnim programima sa raznim međunarodnim organizacijama. Radio je sa Akcijom protiv gladi, Evropskom agencijom za obnovu i Kancelarijom EU na Kosovu, UNDP-om, GIZ-om itd. Takođe je radio i za Asocijaciju kosovskih opština. Realizovao je i/ili upravljao projektima vezanim za reformu javne uprave, lokalnu upravu, civilno društvo i evropske integracije. Trenutno sarađuje sa Helvetas-om kao menadžer projekta za decentralizaciju i podršku opština. Tokom profesionalne karijere je bio uključen u izradu projekata, upravljanje ugovorima i ocenu predloga i ponuda projekata. Pošto je dugo vremena radio na razvojnoj pomoći, ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, okvirima rezultata i sistemima za nadgledanje. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Takođe ima iskustva u akademskom istraživanju i predavanju. (Ko)autor je nekoliko strateških i istraživačkih radova. Četiri godine je predavao predmete u vezi sa evropskim integracijama na Univerzumu, jednom od privatnih koledža na Kosovu. Govori albanski, engleski, turski, srpski i bosanski

 • Ruzhdi Halili (Kosovo)

  Ruzhdi doktorirao je javnu upravu na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani i stekao je titulu LLM iz EU i međunarodnog prava na Univerzitetu u Utrehtu, Holandija. Ekspert za strateško planiranje i razvoj, praćenje i ocenjivanje, institucionalne organizacije na Kosovu i drugim zemljama, sa 20 godina profesionalnog iskustva kao slobodni ekspert za organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije, višim rukovodilac i savetnik za civilnu službu, uključujući planiranje, nadgledanje i ocenjivanje, upravljanje ljudskim resursima itd. na centralnom i lokalnom nivou vlasti. Uspostavio je sistem strateškog planiranja na Kosovu, uključujući Kancelariju premijera i resorna ministarstva, izradio nekoliko strategija i sistema za praćenje i procenu istih za vladu i nezavisne institucije. G. Halili neprekidno pruža obuku za službenike javne uprave i druge kategorije zaposlenih na Kosovu na centralnom i lokalnom nivou vlasti na teme strateškog planiranja, ciklusa upravljanja projektima, nadgledanja i ocene itd. G. Halili poseduje obimno radno iskustvo i akademsko znanje o korišćenju administrativnih alata i metodologija za pojednostavljenje i cilju poboljšanja sistema pružanja administrativnih usluga. Radio je na nekoliko međunarodnih projekata na Kosovu u sprovođenju ocene potreba, istraživačke analize i izrade politika, doprineo i napisao nekoliko izveštaja OECD/SIGMA o praćenju i oceni za Kosovo, kao i mnoge izveštaje o internoj vlasti i dokumenata politika vezano za javnu administraciju. Pošto je bio uključen u civilnom društvu, profesionalno kao trener i istraživač, Ruzhdi ima dobro razumevanje i iskustvo u izradi participativnih politika, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ugroženim grupama. Njegov maternji jezik je albanski. Razume srpski, a govori i engleski jezik.

 • Shqipe Gjocaj (Kosovo)

  Shqipe je stručnjakinja za pitanja rodne ravnopravnosti , feministička aktivistkinja i nezavisna novinarka. Ima osam godina iskustva u sektoru civilnog društva i medijima. Radila je na nekoliko projekata u lokalnim NVO-ima kao istraživačica i rukovoditeljka projekata, tačnije u borbi protiv korupcije, izbornim procesima i ljudskim pravima. Rodna pitanja su glavna tačka njenog rada; rodna perspektiva u izbornim i političkim procesima, integracija rodova u politike i radna mesta, ženska reproduktivna prava, rodna zastupljenost u medijima, LGBTQ+ i druga srodna pitanja koja pokrivaju politiku roda i seksualnosti. Redovna je saradnica Prishtina Insight, gde piše o politici i društvu iz perspektive roda i ljudskih prava. Njeni članci su takođe objavljeni i u Kosovo2.0, sbunkeru i Rojtersu. Magistrirala je kulturne studije na Univerzitetskom koledžu Hedmark u Norveškoj, a diplomirala engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Bila je stipendista Balkanske stipendije za novinarsku izvrsnost (2017); stipendista K2.0 Programa stipendija za novinarstvo o ljudskim pravima (2019); i učesnica IVLP-a: Žene liderke - promovisanje mira i bezbednosti od strane Stejt departmenta SAD-a. Pošto je bila uključena u civilnom društvu, profesionalno kao istraživačica i trener, kao i individualno kao aktivistkinja, Shqipe ima dobro razumevanje i iskustvo u građanskom aktivizmu, izradi politika participacije, izgradnji članstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Maternji joj je albanski i odlično govori i piše na engleskom jeziku.

 • Violeta Hyseni Kelmendi (Kosovo)

  Violeta je sručnjak za medije i komunikacije sa 19 godina profesionalnog iskustva u ovoj oblasti. Radila je u kompleksnim organizacijama kao što su Kancelarija premijera (KP), Međunarodna civilna kancelarija (ICO), kao i sa različitim međunarodnim donatorskim projektima (EU, SIDA, GIZ i drugi), kao i sa glavnim nacionalnim i međunarodnim medijima. Violeta je snažno uključena u dalje poboljšanje pristupa Vlade Kosova u vezi sa komunikacijom politika i zakonodavstva, kao i javnim konsultacijama. Ima veliko iskustvo u komunikacionim projektima i strategijama za javnu diplomatiju i upravljanje akterima; stoga poseduje dobro znanje o ciklusu upravljanja projektima. Budući da je više od decenije radila kao novinarka - uglavnom kao dopisnica BBC-a sa Kosova - Violeta je izveštavala o aktuelnim pitanjima, dok ima duboko znanje o društveno-političkom kontekstu na Kosovu i procesu demokratizacije uopšteno. Takođe je bila aktivna u civilnom društvu, pružajući profesionalnu podršku uključujući obuku za izgradnju kapaciteta, mentorstvo i ocenjivanje predloga grantova. Violeta je pouzdan, entuzijastičan i optimističan profesionalac, sposobna je da održi timski duh u vreme tenzije. Maternji joj je albanski, a govori i engleski i srpski jezik.