POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA INSTITUCIONALNE GRANTOVE

EJA Kosovo je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsređujući angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi prostor za zagovaranje i ima za cilj stvaranje novih mogućnosti/prostora za učešće građanki i građana u kreiranju pitanja od javnog interesa i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost .

Institucionalni grantovi imaju za cilj da podrže implementaciju strategija organizacija i paralelno sa jačanjem unutrašnjih organizacionih kapaciteta postanu glas građana u tematskim oblastima koje pokrivaju. Finansijska podrška za rad organizacije je namenjena održavanju organizacija koje su pokretači promena i kako bi delovali i doprineli glavnom društvenom razvoju u njihovoj stručnoj oblasti. Štaviše, institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da dosledno rešavaju identifikovana pitanja i kad god se pojave, bez potrebe da ih unapred planiraju, kao što je slučaj sa  grantovima za projekte. U okviru Institucionalnog grantu, za organizacioni razvoj se ne može izdvojiti više od 15% ukupnog predloženog budžeta.

KO  MOŽE APLICIRATI?

Domaće nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije se mogu prijaviti za finansiranje na period od 24 meseca. Maksimalan budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da pređe 40.000 EUR/godišnje.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija trebaju da pošalju popunjene aplikacije na [email protected]. Samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave će biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 12/10/2021 u 24.00h po lokalnom vremenu.

Sve dodatne informacije, uključujući uputstva i obrazac aplikacije možete naći na u prilogu. Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacije ili detalje o prijavljivanju za grant treba poslati preko e-maila na [email protected].

Kofinansiran od: