Često postavljena pitanja - Poziv 2020

 • 1. Da li predstavlja problem činjenica da se strateško planiranje organizacije završava 2021?
  Organizacija može podneti aplikaciju za institucionalni grant, a takve detalje treba razjasniti u obrascu aplikacije i drugim traženim dokumentima. Takođe, institucionalni grantovi prema pravilima programa se preispituju nakon svakog jednogodišnjeg perioda i tom prilikom je predviđena mogućnost prilagođavanja okolnostima i kontekstu.
 • 2. Da li je maksimalni budžet koji se finansira u ovom pozivu 40.000 EUR ukupno ili 40.000 EUR godišnje?
  Maksimalni budžet tražen za finansiranje iz ovog poziva ne bi trebalo da pređe 40.000 EUR godišnje (uključujući reviziju). Dakle, ako organizacija podnese prijavu za 24 meseca, maksimalni budžet za finansiranje koji kandidat može zatražiti je 80.000 EUR, dok ako se prijavljuje za 36 meseci, maksimalni budžet treba biti 120.000 EUR.
 • 3. Da li treba predstaviti samo jedan logički okvir, a ne dva (jedan za organizaciju i jedan za program granta)?
  Treba predstaviti samo jedan logički okvir, tj. iz strateškog dokumenta organizacije (po šablonu EJA Kosovo).
 • 4. Koliko detaljan treba da bude organizacioni budžet (da li treba da obuhvati sve budžetske linije za sve projekte)?
  Budžet treba da obuhvati sve projekte i bude predstavljen prema šablonu budžeta EJA Kosovo za institucionalne grantove. Budžetske linije se mogu predstaviti kumulativno za sve projekte (npr. prevodi, treninzi itd).
 • 5. Da li svi projekti moraju biti opisani/detaljno navedeni u prijavi i budžetu ili samo oni relevantni za ovaj poziv?
  U obrascu prijave treba predstaviti sve projekte koje sprovode organizacije koje se prijavljuju. Takođe, treba dostaviti i budžet čitave organizacije za period prijavljivanja, uz jasno obeležavanje onih budžetskih linija za koje se zahteva podrška od EJA Kosovo, kao i specifikacije i obrazloženje plata (prema šablonu EJA Kosovo).
 • 6. Ako je prijava odbijena u sklopu ovog kruga, možemo li podneti istu prijavu za naredni krug ili bi to trebala biti potpuno nova prijava?
  Procena ažuriranja ili potpune promene aplikacije je u diskreciji organizacije i trebalo bi da bude prilagođena vremenu i okolnostima prijave. Aplikacije se ocenjuju u okviru kruga u kojem su podnete.
 • 7. Da li je dozvoljeno podnošenje aplikacije ako organizacija ima izveštaj finansijske revizije samo za 2019, ali ne i za 2018?
  Na osnovu poziva za apliciranje za institucionalne grantove, podnosilac aplikacije mora da podnese finansijske izveštaje ili izveštaje revizora za poslednje dve godine, a ne nužno oba. U slučaju da organizacija ima izveštaj revizije za jednu godinu, za drugu godinu može da podnese finansijski izveštaj.
 • 8. Da li se obaveza plaćanja stažiranja smatra stipendijom?
  Plaćanje za stažiranje je prihvatljiv rashod.
 • 9. Da li se mogu ugovoriti kompanije za održavanje obuke?
  Ugovoreni deo ne bi trebalo da dominira veći deo granta. Dakle, određeni deo može biti ugovoren. Međutim, očekivanja su da će se aktivnosti sprovoditi samostalno, posebno u oblasti stručnosti organizacije.
 • 10. U logičkom okviru, da li treba da se odnosimo na cilj, očekivane rezultate i aktivnosti za naredne tri godine na osnovu strategije ili samo na one za koje se traži finansiranje od KCSF-a?
  Što se tiče logičkog okvira treba da se odnosi na cilj, očekivane rezultate i aktivnosti zasnovane na celoj strategiji organizacije.
 • 11. Da li su pitanja i problemi zaštite životne sredine podržani u ovom pozivu?
  Da, i organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine se mogu prijaviti. Važno je da aplikacija bude u skladu sa opštom svrhom i očekivanim rezultatima programa EJA Kosovo.
 • 12. Da li deca spadaju u marginalizovane grupe?
  Da, svaka marginalizovana i nedovoljno zastupljena grupa kojoj je potrebna pomoć, jačanje uticaja u društvu i poboljšanje socio-ekonomskih prava ispunjava uslove za ovaj poziv.
 • 13. Da li je dozvoljeno prijavljivanje u partnerstvu?
  Ne, poziv za apliciranje za institucionalne grantove ne podržava partnerstva. Institucionalni grantovi su namenjeni samo za organizaciju dobitnika granta.
 • 14. Da li će postojati ograničenja u kategoriji organizacionog budžeta?
  Sama kategorija izgradnje organizacionih kapaciteta (uključujući troškove kancelarijske opreme) ne bi trebalo da pređe 15% od podzbira.
 • 15. Da li su dozvoljene isplate van Kosova, na primer plaćanja stručnjaka, posete van Kosova, retreat, članstvo u spoljnim organizacionim mrežama?
  Da, ove isplate su dozvoljene, ali podnosilac aplikacije se mora osigurati da bude predstavljeno obrazloženje u naznačenoj budžetskoj liniji, navodeći osnovu za obračun rashoda.
 • 16. Možete li malo više da objasnite direktne troškove?
  Direktni troškovi su svi direktni troškovi programa koji ne spadaju u kategoriju osoblja i administrativnih troškova poput: obuke, različitih sastanaka, istraživanja itd.
 • 17. Da li mi, koji smo već dobitnici grantova KCSF-a, imamo pravo da se prijavimo na ovaj poziv?
  Organizacijama koje su korisnici grantova iz drugih šema KCSF-a nije zabranjeno da se prijave za grant iz programa EJA Kosovo.
 • 18. Da li je potrebno priložiti poresku potvrdu zajedno sa drugim dokumentima za prijavljivanje za institucionalni grant?
  Nije potrebno priložiti poresku potvrdu. Sva potrebna dokumentacija za podnošenje prijave je navedena u pozivu za institucionalne grantove, uputstvima za prijavljivanje i obrascu prijave.
 • 19. Šta je obuhvaćeno u 15% za izgradnju kapaciteta organizacije?
  Ovaj procenat obuhvata izgradnju kapaciteta osoblja i organizacije uopšteno, poput: razvoja/unapređenja internih sistema rada, raznog softvera, obuke osoblja i drugih aktivnosti za koje se procenjuje da će uticati na podizanje kapaciteta organizacije.
 • 20. Da li u budžetu treba navesti i konferencije, sastanke i druge aktivnosti koje finansiraju drugi donatori?
  Da, trebaju se navesti. Organizacioni budžet je stvoren kako bi se predstavili svi rashodi i finansiranje organizacije, bez obzira na izvore finansiranja.
 • 21. Da li organizacije koje imaju grantove za projekte koje finansiraju SDC ili Sida mogu aplicirati za institucionalni grant?
  Da, organizacije koje imaju grantove za projekte finansirane od SDC ili SIDA mogu

Često postavljena pitanja - Poziv 2021

 • 1. U kontekstu poziva, možemo li predvideti otvaranje veb stranice za objavljivanje svih finansijskih izveštaja i drugih aktivnosti? Prema postojećoj strategiji, da li se kao aktivnost može predvideti izrada strategije za zagovaranje?
  Može se predstaviti ako su ove aktivnosti u skladu sa strategijom organizacije, ako doprinose postizanju strateških ciljeva ili vam nude priliku da kao organizacija imate bolju zastupljenost i doprinesete povećanju nivoa transparentnosti.
 • 2. Mogu li da se prijave ogranci organizacija?
  Organizacije podnosioci prijava moraju da ispune sve uslove i kriterijume navedene u pozivu za podnošenje prijava.
 • 3. Što se tiče administrativnih dokumenata, treba li ih podneti u vreme podnošenja prijave zajedno sa drugim dokumentima za prijavu, kao što su npr. interni finansijski propisi, HR itd?
  Osim obaveznih dokumenata koji su predstavljeni u uputstvima za prijavljivanje, nije potrebno slati druge dokumente.
 • 4. Da li je prihvatljivo ako je sadržaj prijave/projekta na engleskom jeziku?
  Da, prijave se mogu podneti na jednom od tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom. Obrasci su objavljeni na veb stranici KCSF-a.
 • 5. Da li treba da bude potpisan spisak članova organizacije u trenutku podnošenja prijave sa drugim dokumentima?
  Svi dokumenti moraju biti dostavljeni prema zahtevima u delu obaveznih dokumenata, uključujući i to da li treba da budu potpisani ili ne.
 • 6. Da li možemo da pomeramo margine i intervenišemo u obrascu prijave zbog prostora za pisanje?
  Ne, ne možete intervenisati u objavljenom formatu.
 • 7. U obrascu budžeta, u delu gde treba predstaviti troškove programa i komponente, kako je zamišljeno da oni budu predstavljeni?
  U budžetu treba predstaviti sve aktivnosti organizacije u zavisnosti od organizacije i projekata/programa koje imate.
 • 8. Da li nam je dozvoljeno da predviđamo dodatne aktivnosti pored onih koji su planirani u strategiji koju već sprovodimo?
  Predložene aktivnosti treba da budu u skladu sa strategijom organizacije, bez obzira da li se sprovode ili ne.
 • 9. Da li je dozvoljeno prijavljivanje organizacije ako je registrovana u Prištini, ali ima članstvo na nivou Kosova u raznim gradovima? Dakle, u pitanju je organizacija koja radi na nacionalnom nivou.
  Program EJA Kosovo podržava organizacije koje deluju i na lokalnom i na centralnom nivou.
 • 10. Šta znači uključivanje građana ako je ciljna grupa organizacije ili grupa sa kojom organizacija radi zasebna zajednica, na primer slepe osobe?
  Bez obzira kojoj kategoriji pripada, očekuje se da uključivanje ciljne grupe bude sistematsko i namerno tokom celog rada organizacije. Za više detalja pogledajte uputstva za podnosioce prijava: uključivanje građana.
 • 11. Koliki je procenat budžeta koji služi za administrativne troškove ili troškove osoblja?
  Osim za kategoriju organizacionog razvoja za koju je postavljeno ograničenje od 15%, za ostale kategorije ne postoji ograničenje.
 • 12. Da li je u okviru ovog granta predviđena izrada nove strategije ako je trenutna strategija na isteku?
  Prema pozivu za institucionalne grantove, organizacija mora da ima strateški dokument organizacije koji pokriva ceo ili veći deo perioda granta.