ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

 • 1. Da li se možemo prijaviti za organizacioni razvoj iako još uvek nismo dobili odgovor kojim se potvrđuje registracija instituta u elektronskoj formi?
  Jedan od kriterijuma za prijavljivanje na ovaj poziv je da podnosilac prijave bude nevladina organizacija, a u obaveznim dokumentima koje podnosioci zahteva moraju da podnesu je i potvrda o registraciji NVO, koju izdaje Odeljenje za NVO. Ukoliko nemate ovaj dokument pre zaključenja roka za prijavljivanje, ne možete se prijaviti na ovaj poziv i treba da sačekate da se otvori sledeći poziv.
 • 2. Možete li nam reći gde možemo pronaći obrasce za apliciranje?
  Sve informacije, uključujući dokumente potrebne za apliciranje možete pronaći na našoj veb stranici na sledećem linku: https://bit.ly/38YrQX9.
 • 3. Da li će biti održana informativna sesija o grantovima za organizacioni razvoj?
  Informativna sesija za grantove za organizacioni razvoj će biti održana on-line, 18.01.2021, u ponedeljak u 10:00 časova, a u međuvremenu će link za uključenje na sesiju biti dostupan na našoj veb stranici www.kcsfoundation.org i na našoj Facebook stranici https://bit.ly/3sr5fLJ.
 • 4. Da li grant uključuje i kupovinu opreme i obuku osoblja?
  Da, u grantu se takođe može predvideti kupovina opreme i obuka osoblja ako se smatra da će se kroz ove aktivnosti postići organizacioni razvoj i pomoći u postizanju programskih ciljeva organizacije. Vaša prijava će biti razmotrena prema kriterijumima poziva.
 • 5. Da li kao nova organizacija možemo dobiti podršku za pripremanje aplikacije, kao i druge procedure prijavljivanja sa vaše strane?
  Sve informacije o apliciranju za grant za organizacioni razvoj, uključujući dokumente potrebne za prijavu, možete pronaći na našoj veb stranici na sledećem linku: https://bit.ly/38YrQX9. Ohrabrujemo vas da još jednom pregledate ove dokumente i detaljno ispratite korake za apliciranje zajedno sa dokumentima koji su vam potrebni.
 • 6. Koji je poslednji rok za apliciranje?
  Poslednji rok za apliciranje za grantove za organizacioni razvoj je 25.01.2021.
 • 7. Kao organizacija osnovana 2020, da li imamo pravo da se prijavimo u ovom pozivu? Ako imamo pravo da se prijavimo, kako treba rešiti pitanje podnošenja finansijskih izveštaja za poslednje dve godine pošto još uvek nismo napunili jednu celu godinu?
  Iako ste nova organizacija imate pravo da aplicirate. Za novoosnovane organizacije, možete da podnesete finansijske izveštaje samo za period od osnivanja, dakle na vas se ne odnosi zahtev za finansijske izveštaje u poslednje dve godine.
 • 8. Da li je u procesu ocenjivanja važno ako smo sproveli samo nekoliko volonterskih projekata i nismo bili u prilici da budemo dobitnici bilo kog granta?
  Iako niste bili dobitnik bilo kojeg granta, to vas ne sprečava da se prijavite na ovaj poziv. Vaša aplikacija će biti razmotrena prema kriterijumima poziva u skladu sa uputstvima za apliciranje.
 • 9. Kako se računaju poslednje 2 godine, za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja ili izveštaja revizora?
  Poslednje dve godine se odnose na 2018. i 2019. godinu, ali ako su spremni za 2019. i 2020. godinu onda treba poslati za ove dve godine, pri čemu je moguće da pošaljete finansijske izveštaje čak i ako nemate izveštaj revizije.
 • 10. Da li imamo pravo da se prijavimo za tehničku opremu koja će direktno uticati na organizacioni razvoj?
  Ako se kupovinom ove opreme postiže organizacioni razvoj i pomaže u postizanju programskih ciljeva vaše organizacije, možete se prijaviti za tehničku opremu. Vaša prijava će biti razmotrena prema kriterijumima poziva.
 • 11. Ako nemamo izveštaj revizije jer nemamo finansijskih sredstava da angažujemo kompaniju da izradi izveštaj, da li ovo predstavlja prepreku za apliciranje?
  Prema pravilima utvrđenim u uputstvima za apliciranje, treba podneti godišnje finansijske izveštaje ili izveštaje revizora za poslednje dve (2) godine, ali ako nemate izveštaj revizije, moguće je podneti finansijske izveštaje, a zatim će vaš zahtev biti ocenjen u odnosu na kriterijume poziva.
 • 12. Da li je dozvoljeno da se u projekat unese plaćanje nove opreme i softvera koje nije moguće kupiti kod nas već iste moramo da kupimo u inostranstvu?
  Ako se kupovinom ove opreme postiže organizacioni razvoj i pomaže u postizanju programskih ciljeva vaše organizacije, onda je dozvoljeno, ali, za opremu i softver koji se moraju kupiti van Kosova, molimo vas pogledajte i neprihvatljive troškove (kao što su carina, PDV itd). Vaša aplikacija će biti razmotrena prema kriterijumima poziva.
 • 13. Prema Uputstvu za apliciranje, trajanje projekta je do 24 meseca, kakvo je stanje trajanja ako kupujemo opremu, da li nadgledate projekat do 24 meseca?
  Prema Uputstvima za apliciranje, trajanje granta za koji je organizaciji dozvoljeno da se prijavi, je maksimum 24 meseca. Dakle, grant ne mora nužno da traje 24 meseca, ali to je mogućnost maksimalnog trajanja. Zavisi od potreba organizacije i od toga kako organizacija koja aplicira predviđa planiranje organizacionog razvoja. Naglašavamo da ne trebaju svi troškovi i aktivnosti da traju tokom celog granta i da zavise od vrste.
 • 14. Ako nam je cilj da radimo samo sa ženama, da li imamo pravo da apliciramo ako nemamo rodnu ravnopravnost?
  U programu EJA Kosovo, cilj je da se u podržanim intervencijama uzme u obzir rodni aspekat, imajući za cilj rodnu ravnopravnost i vodeći računa da se ne doprinosi štetnim stereotipima. Dakle, sve dok se vaš rad bavi ovim aspektom u skladu sa ciljevima EJA Kosovo, možete aplicirati.
 • 15. Da li postoje ograničenja za organizacije koje imaju projekte finansirane od KCSF, da apliciraju za ovaj grant?
  U ovom pogledu, jedino ograničenje je u slučaju kada je organizacija korisnik institucionalnog granta koji po prirodi u sebi sadrži i komponentu organizacionog razvoja. U ovom slučaju podnosilac ne može aplicirati za grant za organizacioni razvoj. Ne postoje druga ograničenja jer su drugi grantovi drugačije prirode i nema preklapanja intervencija
 • 16. Gde se nalazi izjava o politički izloženim osobama (PIO)?
  Ova izjava se nalazi na poslednjim stranicama obrasca aplikacije. Tu je takođe i objašnjenje ove izjave i deo koji organizacija treba da popuni.
 • 17. Da li možemo da uključimo međunarodne stručnjake, trenere ili konsultante u poziv za prijavljivanje?
  Da, u vašoj prijavi možete da predvidite angažovanje međunarodnih stručnjaka ili trenera, ali to zahteva jasno obrazloženje zašto je njegovo/njeno angažovanje neophodno za postizanje cilja organizacionog razvoja/granta.
 • 18. Da li mi, kao Klub kosovskih proizvođača koji zastupamo (proizvodna) preduzeća, imamo pravo da se prijavimo za ovaj grant?
  Ne, organizacije koje zastupaju preduzeća nemaju pravo da se prijave na naše pozive.
 • 19. Da li se može deo sredstava za organizacioni razvoj preusmeriti na uređenje prostorija organizacije (renoviranje), kupovinu potrebnih tehnologija (opreme) i obuku osoblja za co-working (sa domaćim i međunarodnim trenerima)?
  Ako će se kroz ove aktivnosti postići organizacioni razvoj i pomoći u postizanju programskih ciljeva organizacije i ako obrazložite ove troškove u budžetu, onda možete iskoristiti ta sredstva.
 • 20. Ako su članovi odbora instituta predstavnici preduzeća, da li će struktura odbora direktora penalizovati institut u ovom slučaju u prijavljivanju za vaš program grantova za organizacioni razvoj?
  Prema kriterijumima kvalifikovanja programa EJA Kosovo, NVO-i koji zastupaju preduzeća ili slične subjekte za koje je jasno da imaju finansijsku sposobnost da pokriju troškove svoje organizacije ili podrže svoje aktivnosti nisu cilj KCSF grantova. Sledstveno, i vaš institut spada u ovu grupu.
 • 21. Mogu li se prijaviti i organizacije koje nemaju kancelarije? Ako da, kako će se realizovati „poseta kancelariji“?
  U smislu posete kancelariji, ovo podrazumeva sastanak sa osobljem organizacije o organizacionim kapacitetima, internom upravljanju i finansijskom upravljanju. Kancelarija ne označava nužno i fizički prostor u kojem organizacija posluje. Sve dok organizacija ima sopstvenu praksu i dokumente, u slučaju da bude izabrana u uži spisak, sastanak i diskusija o ovim tačkama se mogu održati u nekom drugom pogodnom prostoru. Nedostatak kancelarije ne ometa izgradnju kapaciteta organizacije.
 • 22. Da li mogu da se prijave za grantove za organizacioni razvoj, hitne grantove kao i grantove za projekte? Da li ovi grantovi isključuju jedan-drugi ili se ista organizacija može prijaviti sa različitim sadržajem i kontekstima?
  U okviru programa EJA Kosovo, instrumenti se po prirodi razlikuju i ne preklapaju se jer se bave različitim pitanjima. Shodno tome, podnosilac ima pravo da se prijavi na svaki poziv i podnese jednu prijavu za poziv. Međutim, moramo naglasiti da organizacija ne može istovremeno da sprovodi grant za organizacioni razvoj i grant za projekat. U slučaju da je ocena za sve prijave pozitivna, organizacija mora da odluči kojem grantu će dati prioritet za implementaciju.
 • 23. Da li se prihvataju finansijski izveštaji za organizacije koje izdaje PAK?
  Godišnji finansijski izveštaji koje izdaje PAK su prihvatljivi i dopunjuju tačku 9 obaveznih dokumenata u uputstvu za apliciranje.
 • 24. Ako organizacija nema izveštaj revizora, da li je dozvoljeno podnošenje aplikacije samo sa finansijskim izveštajima za poslednje dve godine?
  Pošto i u uputstvima stoji da su izveštaji revizora potrebni ako se od organizacije koja podnosi aplikaciju zahteva da ima izveštaj revizora ili ako isti poseduje uprkos obavezi, to znači da ako organizacija nema i nije obavezna da ima te izveštaje, onda finansijski izveštaji pokrivaju ovaj deo.