ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

 • 1. Da li podržavate projekte za kupovinu opreme?
  Grantovi za male projekte imaju za cilj da podrže specifične radnje inicijativa civilnog društva i pojedinaca za neprofitne inicijative o pitanjima od javnog značaja koja se bave konkretnim pitanjima i daju konkretne rezultate u određenom roku. Svi neprihvatljivi troškovi su navedeni u uputstvima za prijavljivanje za grantove za male projekte. Oprema u principu nije zabranjena, ali se mora opravdati neophodnost kupovine da bi se postigli rezultati projekta i posebne aktivnosti.
 • 2. Koji je poslednji datum kada možemo aplicirati kao NVO?
  Poziv za apliciranje za grantove za male projekte je stalno otvoren i aplikacije se mogu podneti u bilo kom trenutku. Na osnovu uputstava za apliciranje, ocenjivanje prijava se vrši u unapred određenim periodima. Sve informacije o postupku apliciranja i ocenjivanja možete naći na našoj veb stranici na ovom linku: https://bit.ly/3oVeQZc.
 • 3. U obrascu budžeta stoji „Budžet za 3 poslednje godine , 2017, 2018, 2019", da li je problem ako smo organizacija osnovana 2018?
  Ne, ovo ne predstavlja problem, u delu obrasca „Budžet za 3 poslednje godine”, za one godine za koje zahtev nije primenljiv za vas, samo unesite N/A (npr. 2017 = N/A).
 • 4. U obrascu budžeta, šta se podrazumeva pod „troškovi revizije“. Da li je reč o troškovima upravljanja budžetom koje izvršava finansijer ili je to angažovanje spoljnog revizora nakon implementacije?
  Kod troškova revizije, reč je o spoljnoj reviziji projekta nakon sprovođenja projekta, a čiji iznos treba izračunati u zavisnosti od iznosa projekta na osnovu tržišne cene.
 • 5. Uputstva za rodnu ravnopravnost i uputstva za uključenje građana, da li važe za ovaj poziv i da li se trebamo ograničiti samo na jedan segment, a zatim ostati u okviru uputstava izabranog segmenta?
  Uputstva za rodnu ravnopravnost i Uputstva za uključivanje građana daju objašnjenje kako program EJA Kosovo definiše ove dve teme. Ovi dokumenti su orijentacione prirode i primenljivi su na sve instrumente EJA Kosovo, dakle uključujući male grantove, dok je na podnosiocu prijave da oba aspekta obuhvati u predloženoj intervenciji.
 • 6. Koje dokumente treba priložiti za apliciranje za predlog projekta u ovom pozivu?
  Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu su objavljeni na veb stranici KCSF-a na sledećem linku: https://bit.ly/38rCO8X. Tačnije, u dokumentu "Uputstva za apliciranje za grantove za male projekte“, poglavlje 4, procedure apliciranja.
 • 7. Gde možemo pronaći obrazac za apliciranje za grantove za male projekte?
  Sve informacije i dokumenti potrebni za apliciranje su objavljeni na veb stranici KCSF-a na sledećem linku: https://bit.ly/38rCO8X.
 • 8. Da li je definisano starosno doba sa kojim moramo raditi u ciljnim grupama?
  Ne, nije definisan starost za ciljne grupe. U Uputstvima za prijavljivanje su navedene marginalizovane grupe koje bi trebale biti u fokusu intervencije.
 • 9. Da li je neophodno uključiti sve marginalizovane grupe navedene u Uputstvima za prijavljivanje?
  Ne, nije neophodno uključiti sve marginalizovane grupe navedene u pozivu.
 • 10. Da li se podržavaju kampanje podizanja svesti, ako je to neophodno za realizaciju projekta i ako je to samo deo projektnih aktivnosti?
  Kampanje za podizanje svesti bez odgovarajućih pratećih aktivnosti nisu podržane. Ako je jedna od projektnih aktivnosti kampanja podizanja svesti i ona je neophodna za realizaciju projekta, onda se ova aktivnost može podržati kao deo veće intervencije.
 • 11. Da li možemo da apliciramo u partnerstvu?
  Dozvoljena su partnerstva sa drugim NVO-ima/neregistorvanim inicijativama. U ovom slučaju vodeći podnosilac aplikacije preuzima potpunu odgovornost za sprovođenje i upravljanje projektom.
 • 12. Da li su moguće promene ako je sprovođenje predloženog projekta predviđeno na celoj teritoriji Kosova, ali nam je zbog situacije sa pandemijom COVID-19 potrebna fleksibilnost u primeni aktivnosti?
  Vaša aplikacija će biti pregledana pre početka sprovođenja, pri čemu će u saradnji sa KCSF-om plan aktivnosti i budžet biti prilagođeni epidemiološkoj situaciji i kako ista utiče na aktivnosti i ciljeve vaše intervencije. Ako će vam tokom primene biti potrebne dodatne promene i adaptacije, a sve to zbog stvorene situacije, fleksibilnost implementacije projekta je moguća, ali uvek u skladu sa zahtevima programa EJA Kosovo, pozivom za apliciranje i ocenom podnete aplikacije, kao i bilateralnim ugovorom o grantu.
 • 13. Da li je dozvoljeno da apliciramo na dva različita poziva?
  Da, u principu je moguće, jer su to odvojeni procesi i pozivi, ali uvek se pozivajući na kriterijume i zahteve objašnjene u Uputstvima za apliciranje.
 • 14. Da li se podržavaju istraživanja, ako je to neophodno za realizaciju projekta i ako je to samo deo projektnih aktivnosti?
  Istraživanje i studije izvodljivosti, posebno kao sredstvo za dizajniranje ostatka intervencije, u principu neće biti podržane. Mogu se pokriti u posebnim slučajevima i samo ako su neophodne za postizanje predviđenih ciljeva intervencije.
 • 15. Da li mogu da apliciraju nove organizacije ako im je godišnji promet manji od 25 hiljada evra i ako nemaju promet u poslednje tri godine?
  Da, nove organizacije sa godišnjim prometom manjim od 25 hiljada evra mogu da se prijave, čak i ako nisu imale nikakav promet u poslednje tri godine. Ako je reč o organizaciji osnovanoj 2020. godine, onda se za budžet za 2017, 2018. i 2019. unosi N/A.
 • 16. Da li mogu da apliciraju pojedinci?
  Da, u ovom pozivu i pojedinci imaju pravo da se prijave (državljani Republike Kosovo).