EJA KOSOVO

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. Zamišljen kao udruženi mehanizam finansiranja gde donatori ujedinjuju svoje fondove da podrže civilno društvo, EJA Kosovo trenutno sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Stavljajući pre svega angažman i učešće građana u prvom planu svog celokupnog rada civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnosti.

EJA Kosovo je zasnovano na pretpostavci da će putem sistema inkluzivnosti, transparentnosti i odgovornosti sa jedne strane i boljim pristupom i komunikacijom sa zajednicom sa druge strane OCD-a ugraditi praksu uključivanja građana u svoj rad, uspostaviti emocionalnu povezanost i time direktno doprineti aktivno uključivanje građana. U kombinaciji sa poboljšanim unutrašnjim upravljanjem i  većom transparentnošću i odgovornošću, očekuje se da će EJA Kosovo povećati poverenja u civilno društvo kao adekvatnu platformu za izražavanje zabrinutosti građana.

EJA Kosovo će podržati inicijative koje će se usmeriti na rešavanjeu prava i potreba marginalizovanih grupa, odnosno žena, osoba sa posebnim potrebama, romske, aškalijske, egipćanske i srpske manjine, LGBTI, starijih osoba i omladine. Nadzorne aktivnosti, praćenje primene politika i zakonodavstva, doprinos u kontroverznim temama, poboljšanje zastupljenosti marginalizovanih grupa, izrada i korišćenje javnih prostora, podizanje svesti i edukacija u borbi protiv rodnih stereotipa i grupa sa nedovoljno zastupljenom predstavom  bila bi ilustracija nekih inicijativa koje će biti podržane i prilagođene u okviru šire teorije promena ovog programa.