Kosovski resursni centar za civilno društvo

Kosovski resursni centar za civilno društvo ima za cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva na
Kosovu, prilagođene i posebno dizajnirane obuke, mentorstvo i podučavanje, informacije i kroz usluge
naše kancelarije za pružanje pomoći. Pored toga, projekti primenjuju šemu malih grantova za podršku
inicijativama građanskog aktivizma i volontiranja.