• 1. Da li i biznisi mogu aplicirati u ovoj šemi?
  Za apliciranje u ovoj šemi, aplikanti trebaju biti nevladine organizacije. Biznisi i druge organizacije ne mogu aplicirati.
 • 2. Da li mogu aplicirati i organizacije iz država regiona?
  Da bi aplicirao za Šemu grantova za inicijative advociranja od organizacija sa osnovom u zajednici, aplikant treba biti nevladina organizacija registrovana na Kosovu. Organizacije koje ne ispunjavaju ovaj uslov ne mogu aplicirati za gorenavedenu šemu.
 • 3. Da li je moguće da dve organizacije apliciraju zajedno sa jednim predlogom projekta?
  U slučaju da aplikant ima jednog partnera u projektu-predlogu, treba priložiti zajedno sa aplikacijom i “Memorandum saradnje” preko kojeg se potvrđuje parteritet i koji treba sadržavati specifične informacije o odgovornostima i ulozi partnera.
 • 4. Da li treba da se projekat primeni u periodu jul 2016. – oktobar 2017. godine, ili se može primeniti u jednom kraćem razdoblju?
  Kako je navedeno u Uputstvima za apliciranje, sve aktivnosti se trebaju završiti najkasnije do 30 oktobra 2017.godine, ali zavisno od planiranja aktivnosti, one se mogu završiti i ranije.
 • 5. Šta treba uraditi organizacija koje u zadnje dve godine nije imala budžeta (2014 i 2015) ili je osnovana u zadnje vreme?
  Što se tiče rubrike budžeta za zadnje dve godine, ako je organizacija koja aplicira osnovana u zadnje vreme ili nije imala budžet, onda u toj rubrici se treba naznačiti samo N/A (Not Applicable/neprimenljivo).
 • 6. Da li jedna organizacija može istovremeno aplicirati u ovoj šemi i u drugom šemama primenjenim od KCSF-a?
  Aplikanti mogu istovremeno aplicirati i za druge šeme primenjene od KCSF-a.
 • 7. Kriterijum br 2 za aplikaciranje da li znači srednja vrednost za 3 zadnje godine ili godišnji promet za svaku godinu da ne pređe iznos od 25.000 evra?
  Kriterijum za apliciranje broj 2, odnosi se na godišnji promet NVO, što znači promet u okviru jedne godine, dakle ne prelazi iznos od 25.000 evra godišnje, dok podnosilac prijave mora da sadrži podatke za poslednje tri godine.
 • 8. Kako dokazati godišnji promet za poslednje tri godine kako se zahteva u aplikaciji?
  U fazi apliciranja podnosilac mora da popuni rubriku koja pokazuje godišnji promet za poslednje tri godine. Zatim, u fazi evaluacije ili fazi ugovaranja (ukoliko se aplikacija izabere) zahtevaće se dodatni dokumenti kao finansijski izveštaji.