EUOK

Kancelarija Evropske unije na Kosovu (Kancelarija EU na Kosovu) preko projekta „Šema Grantova za Inicijative Zastupanja Organizacija Sa Osnovom u Zajednici”* primenjena od Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF), je pružila finansijsku podršku za inicijative zastupanja organizacija civilnog društva sa osnovom u zajednicu. Ova šema je pokrenuta 01.01.2016. godine i završena je 30.04.2018.

Opšti cilj ove šeme je bila podrška inicijativama za zastupanje organizacija sa osnovom u zajednicu na Kosovu, koje daju doprinos društvenim promenama na lokalnom nivou.

U okviru ove šeme podržano je 34 inicijative javnog zastupanja.

Maksimalan iznos granta je bio 12,000 Eura.

*Za potrebe ove grant šeme, organizacija sa osnovom u zajednici se smatraju sve one nevladine organizacije koje se bave potrebama određene grupe društva kroz aktivno učešće ove grupe u svom radu, i pre svega rade na volonterskoj osnovi.