• Koji tip organizacione strategije se zahteva za institucionalne grantove? Koji tip programa se traži?
  Strategija organizacije je jedan od obaveznih dokumenata koji aplikanti za institucionalne grantove trebaju dostaviti. Institucionalna podrška može obuhvatiti jedan program ili celu organizaciju. Ako je aplikacija popunjena samo za jedan specifični program, strategija organizacije treba jasno obuhvatiti program za koji se traži podrška.
 • Molimo vas da objasnite razliku između strategije i pristupa za primenu aktivnosti u obrazcu za aplikaciju?
  Ustvari, ima razlike. Kako strategija tako i pristup su vezani sa vrstom predložene aktivnosti. Za primenu nekih aktivnosti treba postojati strategija, koja se treba elaborirati i za koju se trebaju uzeti u obzir više analiza (uključujući rizik, zainteresovane strane, itd.), dok za neke druge aktivnosti treba postojati samo jedan dobro planirani pristup primene.
 • Možemo li popuniti obrazac aplikacije za institucionalni grant na engleskom jeziku?
  Kako je navedeno na Uputstvima za apliciranje, aplikant treba popuniti obrazac za aplikaciju na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.
 • Koja je razlika između grantova za projekat i institucionalnih grantova?
  Grantovi za projekte su predviđeni da postignu konkretne rezultate sa određenim vremenskim rokom. Ovi grantovi će se dati organizacijama i civilnim inicijativama koje daju najubedljivije ideje i imaju najveći potencijal da doprinesu postizanju DSP rezultata. Sa druge strane, institucionalni grantovi omogućuju organizacijama civilnog društva da ostanu pri njihovim agendama i da investiraju značajno vreme u poljima od specifičnog značaja. Finansijska podrška za institucionalni razvoj je predviđena da podrži organizacije, koje podsticaju ili imaju potencijal za podsticaj promena u polju građanskog učesništva, dobre vladavine, transparencije, međuetničkih odnosa i jednakosti polova. Institucionalni grantovi omogućavaju DSP partnerima da izgrade unutrašnje organizacione i tematske kapacitete. Organizacije se mogu finansirati za vremenski period od 2-3 godine, gde će se iznos grantova smanjivati svake godine.
 • Mogu li se u budžetu za institucionalni grant uvrstiti i sledeći troškovi:
  - Razvoj internet stranice? Razvoj internet stranice je dozvoljen da se uvrsti u troškove. - Putovanja van zemlje za učesništvo u konferencijama? Putovanja van zemlje za učesništvo u konferencijama su dozvoljena da se uvrste u troškove. - Postoji li neki limit novčanog iznosa za koji se može aplicirati (godišnji)? Ne postoji limit novčanog iznosa za koji možete aplicirati (godišnji).
 • Da li je neophodno da se aplicira za period od 3 godine ili ovo vremensko razdoblje može biti kraće?
  Pošto se radi o institucionalnom grantu, očekuje se da se rezultati prostru tokom vremenskog razdoblja od 2-3 godine.
 • Da li trebamo dostaviti i druge dokumente osim Statuta organizacije?
  Što se tiče drugih dokumenata, svi dokumenti navedeni u obrazcu za alikaciju se trebaju dostaviti. Dole navedeni dokumenti obavezno se trebaju dostaviti: - Sertifikat registracije i Sertifikat fiskalnog broja organizacije; - PDV sertifikat (ako ga imate); - Statut organizacije; - Lista članova Odbora i/ili vodstva Skupštine članova; - Organizacijska strategija, uključujući i Program za koji aplicirate; - Godišnji plan rada; - Rezimeji (CV) osoba odgovornih za primenu granta; - Budžet zajedno sa specifikacijom plata i obrazloženjem; - Godišnje finansijske izveštaje i izveštaje revizije za zadnje dve (2) godine. *Molimo vas da uzmete u obzir da u slučaju da ne dostavite neke od gore navedenih dokumenata, neće vam se omogućiti prelaz na administratvinu kontrolu.
 • Da li je dostavljanje finansijskih izveštaja neophodno?
  I kakvi se finansijski izveštaji trebaju dostaviti (prihodi organizacije, finansijski izveštaji, izveštaji gotovinskih tokova)Finansijski izveštaji i izveštaji revizora za zadnje dve (2) godine. Ako ovi izveštaji za 2014.godinu još nisu gotovi, onda trebate dostaviti izveštaje za 2012. i 2013.godinu.
 • Zbog promena u osoblju, da li će biti problema ako ne dostavimo imena osoblja nego samo njihove položaje?
  Rezimeji (CV) odgovornih osoba za primenu granta su obavezni, zato i njihova imena se trebaju navesti u budžetu. Ovo predstavlja i osnovu za ocenu institucionalnog granta.
 • Da li je dozvoljeno da jedna međunarodna organizacija aplicira u ime lokalne NVO i da služi kao predstavnik iste do finalizacije procesa registracije?
  Međunarodna organizacija može pomoći lokalnoj NVO u procesu aplikacije, gde se u ovom slučaju međunarodna organizacija spominje kao partner projekta i njena se uloga jasno određuje u obrazcu za aplikaciju. S toga, apliciranje, pravno zastupanje i potpisivanje ugovora se vrši samo od “Vodeće lokalne organizacije”, koja preuzima sve odgovornosti. Prenos finansijskih sredstava nije dozvoljen zato što to podrazumeva delegiranje odgovornosti, i sa time, i kvaliteta učinka. Sve strane koje očekuju da preuzmu specifične odgovornosti u primeni projekta trebaju se uključiti u projekat kao partneri i njihova uloga se treba jasno objasniti u obrazcu.
 • Da li je dozvoljeno da se aplikacija dostavi pre primanja odluke za registraciju od Ministarstva?
  Dostavljanje sertifikata u aplikaciji je obavezno. Proces apliciranja u DSP-u je stalan, što znači da nema rokova za apliciranje. S toga, vi možete aplicirati posle uzimanja odluke od strane MJA.