• 1. Kada je zadnji rok za apliciranje?
  DSP program nema rok za apliciranje. Rok za apliciranje je stalno otvoren. Aplikacije za grantove se mogu slati u svako vreme preko e-mejla na [email protected]. Dok se aplikacije za institucionalne grantove primaju svakog radnog dana, od 10:00 do 16:00 sati, petkom do 14:00 časova, u kancelarijama KCSF-a.
 • 2. Koje važne datume trebamo znati pre nego što apliciramo?
  Otvaranje mogućnosti apliciranja za grantove za projekte za cilj/rezultat I: Novembar 2014. godine. Otvaranje mogućnosti apliciranja za institucionalne grantove za cilj/rezultat I: Januar 2015.godine. Otvaranje mogućnosti apliciranja za cilj /rezultat II: 2015.godine. Zadnji rok za završetak sviju aktivnosti korisnika grantova: Mart 2018.godine. GAB će se sastajati prosečno svaka dva meseca da bi razmatrao grantove za projekte. GAB će se sastati najmanje jednom godišnje da bi razmotrio grantove za institucionalnu podršku. U cilju razmatranja nominacija za nagrade, GAB će se sastati jednom godišnje.
 • 3. Koji je iznos budžeta projekta?
  Minimalni i maksimalni iznos finansiranja nisu određeni. Aplikanti se podstiču da iznesu efektivne i realne budžete u vezi sa predstavljenjim projektom.
 • 4. Koliko vremensko trajanje projekata?
  DSP nije odredio vremensko trajanje projekata. Trajanje granta za projekte treba biti u skladu sa očekivanim ciljem i rezultatima. Međutim, trajanje jednog projekta ne treba biti duže od 24 meseci. Dok trajanje institucionalnog granta može biti 2-3 godine.
 • 5. Da li preduzeća mogu aplicirati za DSP?
  Preduzeća ne mogu aplicirati ni na jednom od instrumenata DSP-a.
 • 6. Ko može aplicirati za grantove za projekte?
  Organizacije civilnog društva i neregistrovane inicijative.
 • 7. Ko može aplicirati za institucionalne grantove?
  Samo organizacije civilnog društva mogu aplicirati za institucionalne grantove.
 • 8. Da li se primaju i drugi obrazci nacrta projekata ili budžeta, osim DSP obrazaca za apliciranje?
  Nijedan drugi obrazac nacrta projekata ili budžeta se ne može primiti, osim specifičnih obrazaca za apliciranje DSP-a, koji se mogu uzeti preko internet stranice DSP-a.
 • 9. Da bi aplicirali, da li je neophodan sertifikat registracije kao NVO?
  Registrovane NVO trebaju podneti sertifikat registracije kao NVO. Dok će za neregistrovane inicijative biti dovoljno podneti potvrdu o funksionisanju građanske inicijative. Ova potvrda može biti lista članova, peticija, potvrda o zajedničkim aktivnostima, fotografija i slično.
 • 10. Da li se primaju aplikacije na engleskom jeziku?
  Ne. Aplikanti trebaju popuniti obrazce za apliciranje na albanskom ili srpskom jeziku.
 • 11. Da li se aplikacije za grantove trebaju slati i poštom ili u kovertu?
  Ne, nije potrebno. Dovoljno je da se aplikacije pošalju samo na elektronskoj verziji na formatu .doc ili .pdf preko e-mejla na [email protected].
 • 12. Koji se dodatni dokumenti trebaju dostaviti da bi se aplikacija uzela u obzir?
  U svakom se obrazcu za apliciranje daju tačna uputstva. Molimo vas da vodite računa da imate sva tražena dokumenta za specifična apliciranja. Obratite pažnju, procedure apliciranja i traženi dokumenti za grantove za projekte i za institucionalne grantove se razlikuju. Razmotriće se samo potpune aplikacije.
 • 13. Ko se naziva “partnerom projekta”?
  Sve organizacije ili institucije koje imaju značajnu ulogu u primeni nekog od delova projekta, mogu biti partneri projekta. Organizacije ili institucije koje su deo ciljane grupe projekta ili učestvuju u nekoj od aktivnosti projekta ali nemaju ulogu u organizaciji i/ili primeni aktivnosti, ne smatraju se partnerima projekta.
 • 14. Da li se prihvata kofinansiranje od ličnih sredstava ili od nekog drugog donatora?
  Kofinansiranje od ličnih sredstava aplikanta ili od nekog drugog donatora nije neophodno, ali DSP to prihvata i podstiče istovremeno. Ne postoji određeni postotak ili iznos određen za kofinansiranje.
 • 15. U kojim se slučajevima može aplicirati putem koncept dokumenta?
  Koncept dokumenat je način apliciranja samo za grantove za projekte i ne važi za institucionalne grantove.
 • 16. Zajedno sa koncept dokumentom da li se trebaju podneti i ostali dodatci?
  Ne, za fazu aplikacije nije potrebno. U slučaju odabira koncept dokumenta, aplikantu će se po potrebi dati podrška u popunjavanju dodataka, kao što je plan aktivnosti, budžet i logični okvir.
 • 17. Zajedno sa koncept dokumentom da li se treba podneti i detaljan budžet?
  Ne, za fazu aplikacije nije potrebno. Za ovu fazu dovoljan je samo nacrt budžeta. U slučaju odabira koncept dokumenta, aplikant će dobiti podršku u popunjavanju detaljnog obrazca za budžet.
 • 18. Da li možemo aplicirati sa nekoliko aplikacije istovremeno?
  Zainteresovani aplikanti mogu aplicirati sa više od jedne aplikacije. Međutim, aplikanti ne mogu biti istovremeno korisnici dva granta za projekat ili granta za projekat i institucionalnog granta.
 • 19. Da li je neophodan izveštaj revizije organizacije?
  Izveštaj revizije organizacije civilnog društva koja aplicira u DSP za fondove nije obavezan. Molimo vas da pročitate Zakon 03-L-134 o slobodi udruživanja u NVO-e, u vezi sa obavezama za reviziju NVO-a registrovanim u Kosovu. Dok za institucionalne grantove, svi aplikanti trebaju podneti finansijske obračune organizacije za zadnje dve godine.
 • 20. Da li je dovoljno da se aplikacija za institucionalni grant pošalje e-mejlom?
  Ne, nije dovoljno. Aplikacije se trebaju podneti u jednom (1) originalu i u jednoj (1) kopiji formata A4 u kancelarijama KCSF-a. Potpuni dokumenti za apliciranje se takođe trebaju dostaviti u elektronskoj verziji (CD-Rom).
 • 21. Ko ocenjuje našu aplikaciju?
  Aplikacije se ocenjuju od nezavisnog organa sačinjenog od 5 članova, koji se naziva Odbor za grantove i nagrade (GAB). GAB-om predsedava Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu.
 • 22. Da li se ćemo obavestiti o odluci GAB-a?
  Zavisno od sastanka Odbora za grantove i nagrade, KCSF će vas blagovremeno obavestiti. Samo odabrani aplikanti će se obavestiti o odluci GAB-a. Lista dobitnika grantova će se takođe objaviti na internet stranici www.kcsfoundation.org/dsp Da li je obavezno popunjavanje upitnika od strane aplikanata za grantove za projekte? Ne. Međutim, svim aplikantima se jako preporučuje da popune upitnik: https://www.surveymonkey.com/s/PyetesorBaze
 • 23. Ako nemamo konflikt interesa, da li trebamo popuniti obrazac za konflikt interesa?
  Da. Prosto, zaokružite alternativu NE.
 • 24. Da li se trebaju obračunati troškovi revizije?
  Da. Posle pozitivne ocene vašeg projekta, KCSF će vas obavestiti o vašem revizoru i odrediće tačan iznos zavisno od prirode vašeg projekta i njegovog iznosa.
 • 25. Koji se troškovi ne priznaju?
  Dole navedene troškove DSP ne priznaje: Porez na dodatnu vrednosti PDV (ovo važi za sve račune veće od 200 evra) Carina i uvozne dažbine Dugovi, plaćanje gubitaka ili pak dugova Plaćanje kredita ili kamate Troškovi valutne razmene Troškovi amortizacije opreme Kupovina zemlje ili nepokretnosti Vozila ili agregat Plaćanje troškova pokrivenih od drugih donatora
 • 26. Da li DSP dozvoljava kupovinu opreme?
  Kupovina bilo kakve opreme se treba dobro obrazložiti i treba da bude usko vezana za primenu aktivnosti projekta. Ako je neophodno, kupovina opreme treba se vršiti sa razumnin cenama. Posle završetka projekta, ova oprema će pripadati SDC-u. Vlasništvo nad ovom opremom će se odrediti individualno za svaki slučaj.
 • 27. Koliki je odobreni procenat troskova izmedju tri glavne linije u budjetu grantova za projekat?
  Nema maksimalnog praga koji odredjuje procenat za ove tri kategorije budjeta. Molim vas da predlozite realne i razumne buxhete u odnosu na korisceni pristup, angazovanje osoblja, predlozenih aktivnosti obuhvatajuci i kancelariske troskove. Medjutim, ukoliko vrednost troskova za osoblje angazovanu u projektu je veliko, ono treba biti snazno prezentovano i doro argumentovano.
 • 28. Gde treba postaviti placanje za strucnjake i konsalting?
  Posto nema ogranicenja izmedju tri glavne kategorije budjeta, ovaj iznos troskova mozete staviti u bilo kojoj liniji buxheta za koju vi smatrate da je razumnija. Ukoliko se radi o nekoj posebnoj strucnosti za realizaciju aktivnosti, a ne za osoblje koje vodi projekat, onda ovaj iznos troskova treba postaviti u liniji za aktivnosti.