Regrantiranje tokom 2018. i prvi deo 2019.

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), sa godišnjim budžetom od preko 2 miliona evra, je jedan od vodećih partnera bilateralnih donatora. Podrška KCSF-a i partnera ima za cilj razvoj civilnog društva na Kosovu, podršku NVO-ima i građanskim inicijativama za razvoj demokratije u zemlji, kao i mobilizaciju potencijala za doprinos procesu evropskih integracija.

KCSF nastavlja sa implementacijom grant šema koje finansiraju vlade Švedske, Švajcarske, Luksemburga, Norveške i Kanade. Kroz bilateralne sporazume sa ovim donatorima, osim angažovanja na ostvarivanju svoje misije, KCSF ima za cilj postizanje specifičnih ciljeva i rezultata utvrđenih zajedno sa svojim partnerima. Pored dodeljenih grantova koji se realizuju sa partnerskim NVO-ima iz institucionalnog granta, koji podržava švedska Sida, KCSF je takođe razvio velike, jedinstvene intervencije koje su međusobno komplementarne. Ovi oblici podrške uključuju grantove za umrežavanje i međunarodno zastupanje, koji predstavljaju jedini oblik ovakve podrške na Kosovu. Kroz ove fondove NVO-i imaju mogućnost učlanjivanja u međunarodne mreže, a njihovi predstavnici da se predstave na različitim događajima. Takođe, putem posebnog poziva KCSF je podržao neke partnerske organizacije da doprinesu u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kratkoročnim prioritetima Agende evropskih reformi. Dok je u cilju praćenja primene uredbe o minimalnim standardima za javne konsultacije KCSF ugovorio 14 organizacija koje su, na osnovu jedinstvene i zajedničke metodologije, tokom 2018. pratile primenu u cilju poboljšanja izrade politika i uključivanja građana u donošenje odluka.

Šemom Promocija demokratskog društva (DSP), koju su u drugoj fazi podržale vlade Švajcarske i Danske, KCSF je između ostalog ponudio institucionalne grantove, grantove za projekte i nagrade za organizacije civilnog društva i građanske inicijative. U okviru DSP-a podržano je skoro 100 projekata i inicijativa sa ukupnim budžetom od preko 4 miliona evra. U 2017. je pokrenuta implementacija sheme za regrantiranje, koju je finansirala Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga, sa opštim ciljem podrške inicijativama civilnog društva na Kosovu kroz finansijsku podršku NVO-a u oblasti socijalne integracije mladih, podrške pravičnom izveštavanju u novinarstvu i unapređenju znanja o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i evropskim integracijama.

U međuvremenu, počela je implementacija trogodišnjeg programa (2018-2021) za civilno društvo za Albaniju i Kosovo, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške. Iznos ove podrške iznosi 1,5 miliona evra za tri godine za ove dve zemlje. Opšti cilj ovog programa je da podrži demokratsko učešće i razvoj snažnog i aktivnog civilnog društva u Albaniji i na Kosovu, koje podstiče proces članstva u EU doprinoseći jednoj od pet tematskih oblasti kao što su nediskriminacija i rodna ravnopravnost, nezavisni mediji, manjine i marginalizovane grupe, zaštita životne sredine i borba protiv korupcije.

Takođe, KCSF upravlja šemom Inicijative za lokalni razvoj i ljudska prava, koju podržava Kanadski fond za lokalne inicijative, a ranije je implementirana i grant šema koja podržava inicijative sa osnovom u zajednici (grassroots) i koja doprinosi pozitivnoj promeni u društvu na lokalnom nivou, a koju podržava Evropska unija.

Od početka DSP-a u 2011, broj grantova koje je KCSF dodelio dostigao je 300, a od početka rada KCSF-a broj grantova prelazi 450.

2018. i prvi deo 2019. je bio dinamičan, karakterizovan sprovođenjem postojećih shema, dizajniranjem novih shema, kao i razvojem pomoćnih programa i instrumenata za sektor, a koji su komplementarni drugim aktivnim shemama.

Između ostalog, ovo je bilo moguće zahvaljujući se i fleksibilnosti zasnovanoj na potrebama sektora, iskrenom partnerstvu i velikodušnoj podršci donatora KCSF-a.