ULOGA KCSF-A U UREDBI O FINANSIRANJU NVO-A IZ JAVNIH SREDSTAVA

Pored velike finansijske podrške stranih donatora, organizacije civilnog društva na Kosovu su dobile značajne iznose finansijskih sredstava i od javnih institucija, koja, u velikoj meri, su dodeljivana bez ikakvih kriterija ili jasnih procedura za prijavljivanje za finansiranje. Iako trenutno organizacije civilnog društva na Kosovu uživaju značajnu podršku finansijsku podršku stranih donatora (većinom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država), ova podrška neće biti stalna i tokom vremena se očekuje smanjenje. Stoga, veoma je važno da javne institucije shvate i poznaju ulogu civilnog društva kao i preduzmu konkretne radnje u izgradnji formalnih i transparentnih mehanizama za njihovo finansiranje.

Polazeći od ovih potreba, sredinom 2017. je usvojena Uredba o uslovima, standardima i proceduri za javno finansiranje NVO-ova. Sklapanje ovog sporazuma je plod dugog procesa konsultacija između organizacija civilnog društva i Vlade Kosova, nakon analize ograničenja u prethodnoj formuli finansiranja NVO-ova iz javnih sredstava.

KCSF, zajedno sa nekoliko drugih organizacija civilnog društva, tokom poslednjih godina je zagovarao izgradnju sistema za javno finansiranje na osnovu predodređenih i transparentnih pravila, dok je dat direktan doprinos u određivanju modela finansiranja i izrade propisa koji uređuje ovu oblast. Paralelno, KCSF je godinama zahtevao objavljivanje informacija o javnim sredstvima podeljen prema NVO-ima, bez obzira na donošenje novog propisa o ovoj oblasti.

Kao rezultat ovog zahteva, u martu 2017. Vlada Kosova je objavila prvi izveštaj o javnim sredstvima za NVO-e za 2015. i 2016. Prema izveštaju Vlade, ukupni iznos sredstava prenetih iz državnog budžeta u NVO-e tokom 2016. je bio 13.883.316,78 evra, dok je veoma sličan iznos naveden i za 2015. Iako je ocenjen kao veoma pozitivan korak ka transparentnosti javnog finansiranja za NVO-e, ovaj izveštaj ipak je imao ozbiljne nedostatke i nije ponudio tačno stanje situacije u ovoj oblasti. Ovo se je desilo zbog nedostatka odgovarajućeg sistema za održavanje i izveštavanje podataka.

Detaljna analiza ovog izveštaja, koju je uradio KCSF, iznosi na videlo u značajnoj meri drugačije podatke, posebno u vezi sa ukupnim iznosima. Nakon uklanjanja sportskih saveza i klubova sa objavljene liste, iznos finansiranja NVO-a je smanjen na otprilike 7 miliona za dve godine. Nakon dodatnog uklanjanja iznosa od 1 miliona evra dodeljenih javnim institucijama, koje su u izveštaju pogrešno listirane kao NVO-i, kao i iznosa koji su ocenjeni kao druge isplate ili sredstva donatora, koja su kanalizovana preko javnih institucija (otprilike 9 miliona evra za dve godine), konačni iznos za koji je zaključeno da je dodeljen NVO-ima za dve godine je iznosio nešto više od 10 miliona evra.

Nakon dvogodišnjeg zajedničkog rada javnih službenika, civilnog društva i međunarodnih stručnjaka, a u kojem je KCSF imao veoma aktivnu ulogu u okviru radne grupe, 13. juna 2017. je usvojena Uredba o uslovima, standardima i proceduri za javno finansiranje NVO-ova (MF-BR. 04/2017).

Ovaj dokument označava značajan korak unapred određujući pravila o podršci organizacija civilnog društva iz javnih fondova prema standardima transparentnosti, zasluga i potpunog sprovođenja zakona na snazi. Na osnovu uredbe, sve budžetske organizacije na centralnom i lokalnom nivou, na osnovu opštih uslova i procedura propisanim u okviru iste, su dužne da:

  • Predvide finansijsku podršku za nevladine organizacije (NVO) tokom budžetske godine;
  • Planiraju način i oblasti podršku u okviru usvojenog budžeta;
  • Objave otvorene pozive, zasnovane na jasnim uslovima i standardnim obrascima prijava, uz odgovarajuća prateća detaljna uputstva za prijavljivanje;
  • Ocene prijave na osnovu standardizovanog sistema ocenjivanja i u Komisijama za ocenjivanje, u čijem sastavu moraju biti i spoljni eksperti;
  • Obaveste sve zainteresovane strane i javnost o rezultatima ocenjivanja, podržanim organizacijama, iznosima finansiranja, prirodi podržanih projekata itd;
  • Obrade moguće žalbe;
  • Potpišu ugovore za svaki podržani projekat ili program;
  • Nadgledaju podržane projekte i programe i prikupe i analizuju primljene izveštaje;
  • Pripreme godišnje izveštaje o finansijskoj podršci NVO-a sa detaljnim informacijama o oblastima i iznosima podrške, korisnicima, geografskoj i tematskoj raspodeljenosti, primeni uslova i procedura itd;

Uredba je propraćena detaljnim uputstvima za sprovođenje, uključujući i obrasce i druge neophodne materijale za isto sprovođenje u svim javnim institucijama;

Uređenje oblasti javnog finansiranja organizacija civilnog društva ne samo da sprečava dodelu javnih sredstava bez pravila i uslova, nego u isto vreme ukazuje na spremnost države za uspostavljanje formalnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom, kao i priznavanje doprinosa ovog sektora u sveopštom razvoju zemlje.

Pošto je ova uredba stupila na snagu tek u drugoj polovini 2017, tokom godine je sprovođenje iste otpočeo samo mali broj institucija. Njihovo iskustvo je dokazalo da pored uspostavljanja potpuno novog sistema za izdvajanje javnih sredstava za NVO-e, predviđeni uslovi i procedure su primenjivi i proizvode transparentnost, zasluge i veće izglede za stvarne promene usled finansiranih aktivnosti.