POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA INSTITUCIONALNE GRANTOVE

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsređujući angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost .

Institucionalni grantovi imaju za cilj da podrže implementaciju strategija organizacija i paralelno sa jačanjem unutrašnjih organizacionih kapaciteta postanu glas građana u tematskim oblastima koje pokrivaju. Finansijska podrška za rad organizacije je namenjena održavanju organizacija koje su pokretači promena i kako bi delovali i doprineli glavnom društvenom razvoju u njihovoj stručnoj oblasti. Štaviše, institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da dosledno rešavaju identifikovana pitanja i kad god se pojave, bez potrebe da ih unapred planiraju, kao što je slučaj sa  grantovima za projekte. Za organizacioni razvoj se ne može izdvojiti više od 15% ukupnog predloženog budžeta.

KO  MOŽE APLICIRATI?

Domaće nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije imaju pravo da se prijave za finansiranje na period od minimum 24 meseca i maksimum 36 meseci. Maksimalan budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da pređe 40.000 EUR/godišnje.

INFORMATIVNA SESIJA
Pozivaju se nevladine organizacije na informativnu sesiju povodom objavljivanja poziva za institucionalne grantove. Informativna sesija će se održati u ponedeljak 29. juna, u 14:00 sati na Zoom https://zoom.us/j/96557900035.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija trebaju da pošalju popunjene aplikacije na [email protected]. Samo prijave koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave će biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 05/08/2020. u 24.00h po lokalnom vremenu.

*Poziv za apliciranje za institucionalne grantove je zatvoren.