POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA HITNE GRANTOVE

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsređujući angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a)  civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b)  organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost.

HITNI GRANTOVI

Hitni grantovi nude priliku za brze i pravovremene intervencije civilnog društva kako bi se odgovorilo na identifikovana pitanja koja doprinose ciljevima EJA Kosovo. Omogućavaju raznim akterima da identifikuju mogućnosti za doprinos i brzu reakciju za koje nema dovoljno vremena za prijavljivanje i reakciju putem drugih instrumenata i redovnih poziva poput grantova za projekte.

Da bi se kvalifikovali za podršku, podnosioci aplikacija moraju opravdati potrebu za brzom reakcijom i na koje načine bi intervencija bila ugrožena ako ne dođe do neposredne reakcije.

KO MOŽE APLICIRATI?

  • Pojedinci
  • Neregistrovane inicijative
  • Domaće nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije imaju pravo da se prijave za finansiranje na period od maksimum 12 meseci. Maksimalan budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da pređe 3.000 EUR.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci  trebaju da  pošalju popunjene aplikacije na [email protected]. Samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave će biti uzete u razmatranje. Aplikacije za hitne grantove mogu se podneti u bilo koje vreme i nema roka za prijavljivanje.

Sve dodatne informacije, uključujući uputstva za apliciranje i obrazac  možete naći ovde. Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacije ili detalje o prijavljivanju za grant treba poslati preko e-maila na [email protected].