POZIV ZA APLICIRANJE ZA GRANTOVE ZA ORGANIZACIONI RAZVOJ

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Stavljajući u prvi plan pre svega angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike/novi prostori za učešće građana u kreiranju pitanja od javnog interesa (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnosti.

Grantovi za Organizacioni Razvoj imaju za cilj da podrže a) NVO koje su dobro uspostavljene, imaju jasnu viziju i sistematski rade na sprovođenju svoje strategije i b) NVO koje još nisu na tom nivou, ali imaju jasan pravac svog razvoja, uključujući programske ciljeve i grupe građana koje predstavljaju ili ciljaju svojim radom. Pružajući dugoročnu i prilagođenu podršku organizacionom razvoju, ciljane organizacije će koristiti posebna sredstva namenjena za unapređenje njihove organizacije, a ne određene projekte.

Konkretno, ovi grantovi imaju za cilj da podrže izgradnju kapaciteta osoblja, razvoj i primenu internih alata i sistema, razvoj internih politika i dokumenata, upotrebu softvera i opreme ili specifičnih metodologija i pristupa. Slično ostalim instrumentima u EJA Kosovo, ovi grantovi omogućavaju organizacijama da se takođe na dosledan i sistematičan način bave uključivanjem građana u svoj rad i poboljšavaju prakse unutrašnjeg upravljanja.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Domaće nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije se mogu prijaviti  za finansiranje do 24 meseci. Maksimalni budžet koji se može zahtevati za finansiranje za grant iz ovog poziva je 15.000 EUR.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija trebaju da predaju popunjene aplikacije na [email protected]. Samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave će biti uzete u razmatranje. Zadnji rok za apliciranje je  25.01.2020 do 24:00 časova.

Sve dodatne informacije, uključujući uputstva i obrazac aplikacije možete naći ovde. Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacija ili detalje o proceduri apliciranja treba poslati preko e-maila na  [email protected].