POZIV ZA APLICIRANJE ZA GRANTOVE ZA MALE PROJEKTE

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Usredsređujući angažman i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost.

Mali projektni grantovi imaju za cilj da donesu konkretne rezultate u određenom vremenskom okviru. Korisnici ovih grantova mogu biti pojedinci, neregistrovane inicijative i nevladine organizacije sa najzanimljivijim i najinovativnijim idejama koje imaju stvarni potencijal za unapređenje ciljeva i objektive programa. Mali projektni grantovi će podržati određene akcije inicijativa civilnog društva i pojedinaca koje se bave konkretnim pitanjima, obe sistematičnije ili ograničene u obimu i trajanju; Pored toga, namenjene su podršci inicijativama pojedinaca, neregistrovanim inicijativama i nevladinim organizacijama za usredsređenije i kratkoročne projekte. Inicijative civilnog društva moraju da deluju u svojim lokalitetima.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

  • Pojedinci (državljani Republike Kosovo)
  • Neregistrovane inicijative
  • Domaće nevladine organizacije (NVO) registrovane na Kosovu.

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Organizacije imaju pravo da se prijave za finansiranje na period od maksimum 12 meseci. Maksimalan budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da pređe 10.000 EUR.

PODNOŠENJE APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija trebaju da pošalju popunjene aplikacije na [email protected]. Samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvima za prijavljivanje i obrazac prijave će biti uzete u razmatranje. Krajnji rok za prijave u ovom ciklusu malih grantova za projekte 15. maj 2023. godine u 23:59 časova.

Sve dodatne informacije, uključujući uputstva i obrazac aplikacije možete naći ovde. Pitanja koja se odnose na pripremanje aplikacija možete pisati na e-mail [email protected].