POZIV ZA APLICIRANJE

POZIV ZA APLICIRANJE

U okviru Program za angažovanje građana (Citizen Engagement Activity), Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) poziva registrovane pojedinačne subjekte ili konzorcijume registrovanih subjekata da se prijave za jednu ili više od dole navedenih usluga:

LOT I. Sprovođenje ankete za identifikaciju znanja i percepcija građana o civilnom društvu i građanskom angažmanu i njihovim preferiranim kanalima komunikacije

LOT II. Izrada Komunikacione Strategije

LOT III. Sprovođenje godišnje ankete za potrebe Komunikacione strategije i Monitoring i Evaluacija programa

Rok za podnošenje prijava je 8. decembar 2021. Aplikacije poslati na email [email protected] sa navođenjem referentnog broja RFP 02/2021 u subjektu e-mail. Aplikacije su prihvatljive samo na engleskom jeziku.

Aplikacije dostavljene nakon isteka roka i one koje ne budu u skladu sa relevantnim uslovima i obrascima neće biti razmatrane.