PONOVNO OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PRIJAVU - CEA

PONOVNO OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PRIJAVU – CEA

 U okviru Program za angažovanje građana (Citizen Engagement Activity), Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) poziva registrovane pojedinačne subjekte ili konzorcijume registrovanih subjekata da se prijave za Izradu Komunikacione Strategije.

Rok za podnošenje prijava je 16. januar 2022. Aplikacije poslati na email [email protected] sa navođenjem referentnog broja RFP 02/2021 u subjektu e-mail. Aplikacije su prihvatljive samo na engleskom jeziku.

Aplikacije dostavljene nakon isteka roka i one koje ne budu u skladu sa relevantnim uslovima i obrascima neće biti razmatrane.