OTPRILIKE 200 ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA POHAĐALE OBUKU KCSF-A

Podizanje i razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva je nastavilo da se razvija kao ključna komponenta Kosovskog centra za civilno društvo i tokom 2017. Ponudom usluga Centra, KCSF je imao za cilj stvaranje prostora koji bi bio u direktnoj funkciji daljeg razvoja sektora.

Na taj način postaje moguće da organizacije ne samo budu direktno obaveštene o svim procesima koji se odnose na njihove aktivnosti, nego i da se mobilizuju za stvaranje sinergije, koja bi uticala na poboljšanje saradnje među organizacijama civilnog društva, ali i među javnim organima i donatorima. Za ispunjenje ovog cilja, tokom 2017, obuke je pohađalo otprilike 200 organizacija civilnog društva u paketima osnovne obuke i specijalizovanih obuka.

Redovan program obuke je činilo 6 obuka od 2-3 dana, teme koje su dizajnirane za unapređenje veština polaznika za angažovanje na pravilnom funkcionisanju odgovarajućih organizacija, a posebno novoosnovanih. 20 OCD-a je steklo osnovna saznanja na ovih šest obuka od nekoliko najkvalifikovanijih stručnjaka odgovarajućih oblasti. Ovaj program, čiji je cilj podizanje opštih kapaciteta organizacija civilnog društva na Kosovu, je omogućen uz podršku Švedske Ambasade.

Pored Paketa obuke, organizacije civilnog društva su bile u mogućnosti da pohađaju i specifičnu obuku, organizovanu prema zahtevima OCD-a, a na osnovu njihovih potreba.

Uzimajući za osnovu stupanje na snagu Uredbe o minimalnim standardima za javne konsultacije početkom prošle godine, KCSF je organizovao niz obuka sa organizacijama civilnog društva o \”Minimalnim standardima za proces javnih konsultacija\” u pet opština na Kosovu, Prištini, Prizrenu, Peći, Gnjilanu i Mitrovici. Pored obaveza i mehanizama za učešće civilnog društva, koje proističu iz ove uredbe, predstavnici 78 organizacija učesnica su se upoznali i sa opštim načelima građanskog učešća i praktičnim elementima doprinosa civilnog društva u procesima izrade politika i zakona na nivou Vlade. Program obuke je izrađen na osnovu sporazuma o saradnji, koji je KCSF potpisao sa Kancelarijom za dobro upravljanje u Kancelariji premijera.

Takođe, obuke na temu \”Unutrašnje upravljanje organizacija civilnog društva\” i \”Procedure izveštavanja i obaveze NVO-ova prema Poreskoj upravi Kosova\”, su ponuđene za 20 organizacija članica mreže CiviKos. Stupanjem na snagu Etičkog kodeksa, Sekretarijat CiviKos platforme je primetio da nekoliko organizacija, članica ove Platforme ne raspolaže sa Pravilnik o radu i podnet je zahtev za podršku ovih organizacija kako bi one mogle da ispune obaveze Etičkog kodeksa. Takođe, za određenu grupu od nekoliko organizacija koje su imale specifične potrebe, KCSF je omogućio pružanje savetodavnih sastanaka tokom rada.

Registrovanjem potreba u vezi jačanja njihovih kapaciteta, organizacije kojima su dodeljeni grantovi iz shema koje sprovodi KCSF, su bile u mogućnosti da pohađaju obuku na teme kao što su unutrašnje upravljanje, strateško planiranje i prikupljanje sredstava, ciklusno upravljanje projektom, metode zagovaranja i poreske obaveze NVO-ova. Stečenim saznanjima i veštinama, cilj je bio davanje direktnog doprinosa uspešnom sprovođenju projekata koje sprovodi i podržava KCSF, ali istovremeno i u razvoju organizacionih kapaciteta u cilju održivosti organizacije.

Ova obuka je ponuđena besplatno u okviru Centra KCSF-a, čija funkcija je direktan razvoj sektora civilnog društva kroz promociju i podršku dobrog organizovanja i upravljanja OCD-a; prikupljanje, strukturisanje i raspodela informacija o poslednjim dešavanjima u sektoru civilnog društva; podizanje kapaciteta OCD-a; i podizanje nivoa saradnje između OCD-a, javnih organa i donatora.