Mogućnost Zapošljavanja: Službenik/ca Za Izgradnju Kapaciteta I Praćenje

Mogućnost Zapošljavanja: Službenik/ca Za Izgradnju Kapaciteta I Praćenje

Pozicija/e Službenik/ca za izgradnju kapaciteta i praćenje
Period zapošljavanja (od – do) Jul/avgust 2022. 31. decembar 2023. (uz mogućnost produženja)
Lokacija Priština

 

O KCSF-u

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskih inicijativa na Kosovu
od 1998. godine. KCSF pruža sredstva za civilno društvo kroz napredne mehanizme i sisteme davanja grantova,
gradi kapacitete i znanje za sektor preko Centra KCSF-a, kao i štiti i unapređuje prostor za građanstvo i
ambijent delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, kroz istraživanje politika, zagovaranje i mobilizaciju
sektora. KCSF veruje da snažno civilno društvo uz istinsko uključivanje građana u svoj rad, predstavlja ključan
element za inkluzivno, transparentno i odgovorno upravljanje, a koje doprinosi transformaciji Kosova u
demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i unapređenom socio-ekonomskom situacijom.
Jedna od glavnih funkcija KCSF-sa je pružanje mogućnosti za izgradnju kapaciteta civilnog društva, koje se radi
preko Centra za resurse KCSF-a. Centar za resurse KCSF-a ima za cilj distribuciju odgovarajućih informacija kod
OCD-a i građana preko raznih kanala za komunikaciju; podržava inicijative i organizacije civilnog društva (OCD)
za učešće u procesima kreiranja politika na centralnom i lokalnom nivou; podržava OCD-e u razvoju kapaciteta
uključujući oblasti kao što su organizacioni razvoj, participativno zagovaranje, odgovornost i transparentnost,
finansijsko upravljanje itd.; pomaže u stvaranju sektorskih mreža i partnerstva između OCD-a; i podržava
građanski aktivizam i volonterske inicijative kroz finansijsku podršku za njihove aktivnosti i besplatnu pravnu
pomoć.

O poziciji
Putem ovog poziva, KCSF ima za cilj da angažuje dva službenika za izgradnju kapaciteta. Službenik/ca biće
odgovoran/na za uspešnu realizaciju aktivnosti za izgradnju kapaciteta za različite grupe inicijativa i organizacija
civilnog društva na Kosovu. On/ona će se angažovati u planiranju i organizovanju obuka i mentorstva, stalnu
podršku za predavače i nadgledanje njihovog rada, kao i direktnu komunikaciju sa korisničkim organizacijama o
njihovim potrebama pre i nakon obuka. Jedan/na od službenika/ca će se takođe angažovati i u podršci procesa
finansijske podrške volonterskih inicijativa i praćenja dobitnika grantova, kao i podršku procesa besplatne
pravne pomoći koju pruža Centar.

Glavne dužnosti i odgovornosti
• Upravlja izradom i sprovođenjem procene potreba za obukom za OCD-e;
• Na aktivan način identifikuje moguće teme i potrebe za izgradnjom kapaciteta za OCD-e;
• Planira i upravlja promocijom i proširenjem mogućnosti za izgradnju kapaciteta OCD-a;
• Osigurava da je ugovaranje svih spoljnih saradnika urađeno prema politikama KCSF-a;
• U saradnji sa projektnim menadžerom, i spoljnim ugovaračima, razvija multimedijalne materijale
(video, infografika, itd.) za informisanje i izgradnju kapaciteta OCD-a;
• U saradnji sa projektnim menadžerom i direktorom odeljenja, razvija sistem za praćenje i procenu za
usluge Centra;
• U saradnji sa projektnim menadžerom, i spoljnim saradnicima, vrši mentorstvo OCD korisnica po
pitanjima koje se odnose na registraciju NVO-a i njihovih obaveza za izveštavanje, organizovanje i
interno upravljanje organizacijom, kao i druge teme u okviru usluga koje nudi Centar;
• Prati i izveštava o relevantnim dešavanjima sa naglaskom na ona koja mogu uticati na metodologiju i
formu sprovođenja aktivnosti projekta;
• Doprinosi pripremanju izveštaja, uključujući izveštavanje u sistem za praćenje i procenu;
• Pomaže u sprovođenju aktivnosti i organizovanju sastanaka i ostalih događaja projekta;
• Podržava menadžera Centra u svim aktivnostima koje se odnose na Centar za resurse i osigurava da se
one sprovode na vreme i prema utvrđenim standardima KCSF-a, i da se svi problemi reše u skladu sa
okolnostima;
• Rukovodi praćenjem organizacija korisnica finansijske podrške kroz terenske posete i redovne
komunikacije;
• U saradnji sa menadžerom Centra, podržava zainteresovane i organizacije korisnice u procesu
besplatne pravne pomoći.

Kvalifikacije i osnovne kompetencije
• Diploma osnovnih studija (Bachelor), poželjne su oblasti povezane sa pravnim, društvenim i
ekonomskim naukama;
• Najmanje dve godine radnog iskustva sa aktivnostima za izgradnju kapaciteta, uključujući njihovo
planiranje, organizovanje i sprovođenje;
• Radno iskustvo sa organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama. Poželjno je da ovo
iskustvo bude sa organizacijama na lokalnom nivou;
• Dokazano radno iskustvo sa partnerima i/ili akcionarima;
• Odlične organizacione veštine;
• Osnovno poznavanje sistema za praćenje i procenu;
• Odlične pismene veštine u albanskom i engleskom jeziku, a iste veštine u srpskom jeziku smatraće se
kao prednost;
Osim navedenih kvalifikacija i kompetencija, poželjno je i:
• Radno iskustvo u davanju grantova i/ili praćenje sprovođenja raznih projekata;
• Vozačka dozvola (B kategorije) i spremnost za putovanje po Kosovu.

Kako aplicirati
Potrebna dokumenta za apliciranje:
• CV, sa tri kontakta kao reference;
• Motivaciono pismo, sa naglaskom na vaše iskustvo i znanja za odgovarajuću poziciju.
Gore navedena dokumenta treba poslati putem e-mail adrese [email protected] do 28. juna 2022.
godine, u 23:59 časova. U prvoj fazi aplikacije, nije potrebno poslati nikakvu informaciju ili dodatni dokumenat.
Sigurnost podataka i princip privatnosti su važni za nas. Sa vašim podacima ćemo postupati sa potpunom
poverljivošću.
KCSF ima za cilj da angažuje dva službenika/ce za izgradnju kapaciteta, sa punim radnim vremenom, počevši od
jula/avgusta 2022. Ambijent i radni uslovi su izvanredni, a iznos plate biće određen u zavisnosti od izabranog
kandidata.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su izabrani u uži spisak. U zavisnosti od kvaliteta aplikacija i broja
izabranih kandidata u uži spisak, KCSF može tražiti od kandidata užeg spiska da se podvrgnu dodatnim
testiranjima i/ili intervjuima.
U nedostatku odgovarajućih aplikacija, KCSF zadržava pravo da ne izabere nijednog od prijavljenih kandidata.
KCSF je organizacija koja ceni raznolikost unutar osoblja, posvećena je nediskriminaciji i osigurava ravnopravan
tretman svih kandidata i kandidatkinja tokom postupka regrutovanja, bez predrasuda, bez obzira na pol, rasu,
veru, godine, nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju, bračno stanje, prebivalište, posebne potrebe ili
boju kože.